Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Burgemeester beantwoordde de verschillende sprekers en verklaarde het volkomen eens te zijn met het standpunt dooide Commissie voor de strafverordeningen ingenomen, dat het verbieden der openbare huizen van ontucht het kwaad wel zou verplaatsen, niet beperken. Vreezende voor de gevolgen, meende hij den Raad ernstig te moeten ontraden, de bordeelen bij plaatselijke verordening te verbieden.

Daarna werd besloten de bordeelen in Rotterdam te behouden met 23 stemmen voor, 6 stemmen tegen. De heeren v. Staveren c. s. werden gesteund door de heeren v. Rossem en v. Vessem. Buiten den Raad had hun voorstel veel meer sympathie verworven. De Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente, de Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen en de Vereeniging Middernachtzending luidden daarvan blijk gegeven door adhaesie-adressen in te zenden. 1)

Hoewel in 1898 de heeren v. Staveren, v. d. Pols en Voorhoeve hun stem niet meer tegen den bewusten begrootingspost konden verheffen, daar zij bij de periodieke aftreding niet herkozen waren, toch werd er ook toen een protest gehoord en wel uit den mond van den heer Van Oordt.

Hij kwam op tegen de wijze, waarop èn in het Centraal Verslag èn in de Memorie van Antwoord, de opmerkingen aangaande dien post, weergegeven waren. Volgens zijn oordeel was de geheele zaak »en bagatelle" behandeld.

Daarom wilde hij thans in den Raad nog eens herhalen, wat hij in de Commissie gezegd had. Hij wilde vooral dit releveeren, dat onder de medici het getal steeds grooter wordt dergenen die erkennen, dat een stelsel als in Rotterdam gevolgd wordt, hoegenaamd geen wetenschappelijke waarde heeft. »In theorie mag het iets beteekenen; de praktijk bewijst dat het geen waarde heeft", zeide hij.

Om dit te staven beriep hij zich op de brochure van twee doctoren, waarvan de één, vroeger een beslist voorstander

1) De Vereeniging ter behartiging van de belangen der Vrouw, zond toen geen adhaesie-adres, daar de meerderheid der vergadering, waarin een daartoe strekkend voorstel werd gedaan, eerst meer van de prostitutie-quaestie wenschte te weten. l)r. Aletta Jacobs heeft daarna in een Openbare Vergadering de zaak uiteengezet en een warm pleidooi geleverd voor verbod van bordeelen en opheffing van sanitair toezicht.

Sluiten