Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de prostitutie bestrijden, niet zoozeer door het de prostituëes moeilijk te maken op <le wijze der reglementeurs, want dat geeft niets, daar zij in aantal toe- of afnemen naar gelang van de aanvragen, maar door tegelijkertijd vraag en aanbod naar prostitutie te verminderen. En dat bereikt men niet door welke politiemaatregelen ook.

Dit zal alleen gelukken door verbeterde sociale toestanden waardoor onder meer een vroeg huwelijk mogelijk wordt; door verbetering der positie van de vrouw, door verhooging van het zedelijk bewustzijn bij mannen en vrouwen, enz., in 't kort, door alle maatregelen die het inateriëele en het ethische peil van het volk verheffen.

Mij dunkt, daar is niets aan toe te voegen.

Moge het alzoo geschieden.

Burgers en burgeressen van Rotterdam, bedenkt dat gij allen in dezen een plicht hebt te vervullen om de verbetering van de sociale toestanden mogelijk te maken en dat gij allen direct of indirect daartoe kunt medewerken.

De eerste stap in goede richting is zeker:

Weg met de bordeelen en rendez-vous-huizen!

Weg met het «Sanitair Toezicht!"

Moge de Raad, voorgelicht door de medici van Rotterdam, een beslissing nemen, waardoor de rechte strijd tegen de prostitutie Zelve geopend worde en moge dit geschrift de burgerij van Rotterdam een zoo duidelijk inzicht hebben gegeven in de hooge belangen waarom het hier gaat, dat een krachtige steun verworven worde in een zich zelf bewuste publieke opinie.

Rotterdam Juni 1901.

Mevr. Dr. J. RUTGERS.

M. W. H. HOITSEMA.

Sluiten