Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naijver meer neiging gevoelt tot het andere. Rebekka beminde haren zoon Jakob boven Ezau. Als zij daai'bij is afgegaan op de voorspelling, was zij in het rechte spoor, maar het kan zijn, dat ook hare liefde buiten de maat ging. In dit opzicht openbaart zich maar al te sterk het bederf onzer natuur. Er is geen heiliger band van onderlinge overeenstemming dan het huwelijk. Ook komen er nieuwe banden bij door de kinderen, maar zij geven dikwijls aanleiding tot twist. Daar wij echter een weinig verder zien, dat Rebekka voornamelijk op de zegening Gods is bedacht geweest, is de gissing waarschijnlijk, dat zij door Gods gezag er toe geleid is den jongere boven den eerstgeborene te stellen. Intusschen doet de dwaze liefde des vaders de genade der Goddelijke aanneming des te meer uitblinken."

Ys. 39. „Deze geschiedenis verschilt weinig van kinderspel. Jakob kookte toespijs; zijn broeder komt vermoeid en hongerig terug van de jacht en koopt de spijs voor zijn eerstgeboorterecht. Ik vraag u, wat was dit voor eene overeenkomst? Jakob had uit eigen beweging zijnen uitgehongerden broeder moeten te hulp komen. En als hij gevraagd wordt en weigert, wie beschuldigt hem dan niet van onmenschelijkheid ? Dat hij hem dwingt om afstand te doen van zijn eerstgeboorterecht schijnt eene ongeoorloofde en ongerijmde overeenkomst te zijn. Doch in deze zaak van weinig belang legt God Ezau's gemoed bloot, en wil Hij wederom een bewijs geven van Jakobs vroomheid, of (om mij juister uit te drukken) God openbaart, wat in beiden verborgen was. Velen toch vergissen zich, als zij hiervan de oorzaak van Jakobs uitverkiezing laten afhangen. Zij meenen, dat God in hein eenige waardigheid heeft vooruit gezien, en dat daarom Ezau is verworpen, omdat hij vóór zijne geboorte door zijne toekomstige goddeloosheid zich de aanneming Gods onwaardig had gemaakt. Als Paulus de uitverkiezing uit vry'e genade vaststelt , ontkent hy, dat het onderscheid moet gezocht worden in den persoon des menschen, en neemt hij in de

Sluiten