Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze mededeelingen van Jakob aan zijne vrouwen zijn öf waarheid, öf zjj zijn leugen, en komen in het laatste geval voort uit de afschuwelijkste huichelarij. Nemen wij het eerste aan, hoe kan men dan den aartsvade.i beschuldigen van onredelijkheid en bedrog jegens Laban? Jakob zorgde als een liefhebbend huisvader voor zijn talrijk gezin, en in zijne maatregelen, waartoe Labans gierigheid hem noodzaakte, ligt slimheid, geoorloofde slimheid, maar volstrekt geene oneerlijkheid. — Het mag een arme Roomsche ziel met eerbied vervullen, wanneer men hem van den heiligen Laurentius verhaalt, dat hij zich, toen hij aan de eene zijde geroosterd was, nog op de andere zijde keerde, om zijn martelaarsschap volkomen te maken. Ons echter bevalt voorzeker de Apostel Paulus beter, die, recht en slecht, nuchter en wijs, om de onrechtvaardige geeseling te ontgaan, zich beriep op zijn Romeinsch burgerrecht, en, om de marteling van een noodeloos geestelijk verhoor te ontgaan, behendig eenen twistappel wierp tusschen dc FarizeSn en de Sadduceën, zonder er naar te vragen, of de heeren elkander bij het haar zouden krijgen; en eindelijk, om zijn leven te redden, van de mededeeling zijns neefs gebruik maakte, zonder zich er om te bekommeren, hoe lang de veertig, die zich met eede tegen hem hadden verbonden , niets te eten zouden krijgen. Dat is handelen naar het woord van den Prediker: „Wees niet al te rechtvaardig , noch houd uzelven al te wijs, waarom zoudt gij verwoesting over u brengen"? Veel zonderlinger dan het gedrag des aartsvaders en des Apostels is het gedrag van David, die zich als een waanzinnige aanstelde, om aan het Filistijnsche hof aan het uiterste levensgevaar te ontkomen. Maar is daarom nu de 18de Psalm minder kostelük? En wat deed David, toen hij voor zich en zijne hongerige vrienden de handen uitstrekte naar de toonbrooden? En toch heeft de Heere Zelf zijn doen ten voorbeeld gesteld, toen Hij de Farizeön het vierde gebod naar geest en waarheid leerde houden.

Voorzeker kan in dit deel van het leven der aartsvaders

Sluiten