Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben hebben met de meerdere of mindere kracht van den heilgyinnast, of met het gevaar, dat die heilgymnast onmogelijk altijd juist het weerstandsvermogen berekenen kan." Ook de schrijver van dit artikel klaagt over het in de war geraken van de patiënten bij de manueele behandeling. (Wij, die dagelijks allerlei pat. behandelen, hebben nimmer iets van „in de war geraken dier pat. bij manueele behandeling" bespeurd. Veeleer mocht het ons gelukken, hen in het juiste spoor te brengen en te leiden.) Dit courantenartikel is voor hen, die een blik achter de schermen kunnen werpen, even ergerlijk als het reclameboekje. Niet omdat reclame leelijk is of slecht, maar omdat de reclame, door de Zanderianen tegenwoordig gebezigd, gebaseerd is op een afbreken der manueele behandeling en van de heilgyinnast en buiten Zander. En deze voorstelling is scheef en bezijden de waarheid !

In 't reclameboekje lezen wij: „ Het toepassen van een heilgymnastisch recept eischt veel tact. attentie, kennis en ausdauer van den gymnast. Omdat het zeer moeilijk is voor alle gevallen personen te vinden in staat zoo'n recept naar den eisch uit te voeren, ging Dr. Zander er toe over de hand van den gymnast te vervangen door machines."

Dr. S. B. Ranneft, geneesheer aan het Zander-Instituut te Groningen, zei op eene vergadering in 1894: „Dr. Gustaf Zander, een Zweedsch geneeskundige, dien ik een volgeling van Ling noem, was als jong medicus

Sluiten