Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeden ? Dan is het droevig met hen gesteld geweest. Wij hopen, dat de Zandergeest hen tot betere menschen zal maken. Was het niet zulk een betreurenswaardig feit, dat groote inrichtingen (want alle Z.-I. hebben deel aan deze reclame) aldus optreden, dan zouden wij lachen om de naïviteit, waarmede Schrijvers het publiek willen suggereeren, dat dit zulk een groot belang heeft bij eene eventueele behandeling in een Zander-Instituut. Lijkt het niet reine zelfopofferende menschenliefde ?! Het gaat hun zoo aan 't hart, dat nog zoo weinig schapen in hun kooi aanlanden, verdolen en „in verkeerde handen vallen zooals zij zich elders uitdrukken. Toch zijn wij van oordeel, dat de pat., vooral de minder gegoeden, meer gebaat zijn bij eene financieele vergoeding, die evenredig is aan hunne financieele omstandigheden, dan bij een tarief, dat door HH. CommissarissenaandeeZhouders vastgesteld wordt en in de eerste plaats rekening houdt met de grootte der exploitatiekosten en daarna met de financieele draagkracht der patiënten.

En dan de zoetzalveilde vraag:

„En wat is de wensch van den medicus, die 't heil van den patiënt in de eerste plaats in 't oog vat en daarvoor alle andere overwegingen op zij zet?"

Antw.: „Dat hem ten dienste staat een volkomen inrichting, geschoolde hulp, volkomen vrijheid van handelen of... niets van dat alles ?"

De volkomen inrichting, maar vooral de geschoolde

Sluiten