Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag hij hem alleen zulke daden laten verrichten, die hij had kunnen bedrijven, die een uitvloeisel zijn van zijn karakter; daden, waarvan we volkomen kunnen begrijpen, dat hij er toe in staat was. Dit is een strenge eisch voor elke karakterteekening in iedere roman en zooveel te strenger nog voor een historische roman, waarbij we de karakters der historische personen kunnen distelleeren uit hun optreden en hun bedreven daden, geboekt op de rollen der historie. In de Geschiedenis vinden we van Jan IV van Arkel, bijgenaamd den Goeden, niets dan goeds vermeld. In 't kort 't volgende (ontleend a^i Groen van Prinsterer): —

„Jan van Arkel, die van 1343 tot 1364 over Sticht en Oversticht regeerde, was een geleerd kerkvoogd, een man van beslist karakter, één der uitnemendste bisschoppen, die over het Sticht hebben geregeerd. Hij bouwde kloosters en kerken, legde bibliotheken aan, beschermde geleerden, o. a. den kroniekschrijver Johannes de Beka, handhaafde zijn geestelijk gezag en trachtte de gebreken der kerk te verhelpen. Om in den treurigen finantieëlen toestand van het bisdom verbetering te brengen, vertoefde hij bijna altijd in het buitenland, waar hij zeer ingetogen leefde en bespaarde zoodoende aan Utrecht de groote uitgaven voor de anders zoo kostbare bisschoppelijke hofhouding. Achtereenvolgens vertoefde hij te Grenoble, Verdun en Rome; doch hield zich onafgebroken bezig met de geestelijke en staatkundige belangen van zijn bisdom. Toen graaf Willem IV uit het Henegouwsche huis met een leger voor de poorten van Utrecht lag, snelde hij toe en wist voor de benarde veste een wapenstilstand te verkrijgen. Toen hij in 1364 bisschop van Luik werd, had zijn flink en edel optreden en regeeren het Sticht van den ondergang gered". —

Ziehier de ware Jan van Arkel! Wat is hem in de roman door Van Lennep groot onrecht aangedaan; zijn karakterteekening is geheel mislukt! Natuurlijk heeft Jan van Arkel al die dwaasheden niet bedreven, want in den door Van Lennep beschreven tijd (vóór het beleg van

Sluiten