Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oogenschijnlijk kan het ecnigc moeilijkheden opleveren bij (") de omschrijving der werkzaamheden in te vullen. De commissie meent echter, dat wel haast steeds volstaan kan worden met een korte omschrijving; b.v.: ..gewone kantoorwerkzaamheden" of, indien de betrekking speciaal kan worden aangeduid door een titel, als ,boekhouder", correspondent", enz., dan kan zulks luiden : ,gewone kantoorwerkzaamheden als boekhouder", enz.

De commissie was van oordeel, dat aan een punt van zóó algemeen belang als onder (*•*) wel een plaats mocht worden ingeruimd in deze algemeene formule.

Natuurlijk blijft er steeds ruimte om, met betrekking tot welk onderdeel dan ook, bijzondere overeenkomsten te treffen, mits blijvend binnen de door de wet gestelde perken.

Voor deze grenzen verwijst de commissie weer naar haren gids voor het aangaan eener arbeidsovereenkomst.

Toch dient een ieder, die een arbeidsovereenkomst aangaat, zich er wel van bewust te zijn, dat er zoo talrijke eigenaardigheden zijn in elk bedrijf, dat ook de uitvoering van de juridisch meest volmaakte en oogenschijnlijk meest gunstige arbeidsovereenkomst hem schade kan berokkenen, ook zonder dat een der partijen ook maar eenigszins het vvrwijt kan treffen, de wettelijk voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, niet te zijn nagekomen. Tegen zulke ontduikingen der overeenkomst kunnen geen algi'ineen geldende regelen gesteld worden.

Het wil de commissie toeschijnen, dat vooral handels-en kantoorbedienden, wier loon niet naar tijdsruimte is vastgesteld, er voor te waken hebben, dat zij van dergelijke ontduikingen niet zullen te lijden hebben.

Een enkel voorbeeld zij hier gegeven, ter illustratie van wat de commissie bedoelt: lo. Ken bediende, wiens loon afhankelijk is van de winst van de onderneming des werkgevers (een bediende die op tantièmes werkt, dus) kan op velerlei wijzen worden benadeeld, indien niet met nauwkeurigheid bepaald wordt, wat als „winst" zal gelden.

2e Geval: Een provisie-reiziger zal, wil hij zich voor

é

Sluiten