Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In al die gevallen vergemakkelijkt door liet suiker-uitsparen de vervalscher zich de concurrentie op ongeoorloofde wijze, ren nadeele van den kooper, en ook tor, schade van 's Rijks schatkist. Ik acht, dat de liscus door de saccharine al in ten minste één en een half millioen

galden te kort is gekomen, lieer nog heeft mij verbaasd, dat de Minister van Financiën zulks toelaat, dan de onverschilligheid ten opzichte der volksgezondheid: Nederland is nu eenmaal de vrije 'i'ummclplatz voor vervalschers en kwakzalvers.

liet is uit overwegingen, deels van hygiënische», deels van fiscalen, deels van economischen aard („unlauterer Wettbewerb"), dat in vele landen strenge straffen zijn gesteld op liet aanwenden van saccharine in plaats van suiker in voeding*- en genotmiddelen. De Duitsehe wet van <i Juli 1898 bijv., bedreigde met gevangenis en boete elk, die heimelijk saccharine voegt bij bier, wijn, likeur, limonade, vruchtensap, jam, honig, suikerwerk, gebak, chocolade, enz. Later zijn die bepalingen tegen saccharine nog aanzienlijk verscherpt in het „Süssstoff-Gesetz" van 7 Juli 1902 ; in Dnitschland mag nu die stof alleen verkocht worden in de apotheken, en wel ten dienste van lijders aan diabetes. Feitelijk is saccharine dus in Dnitschland als suikersurrogaat geheel verboden. Eén bepaling is er echter in de Duitsehe wet, die ons aangaat. Er staat n.1.: die Ausfuhr der unter Verwcndung von Sussstoff hergestellten Waaren unterliegt keiner Bescliriinkung, dus dat de uitvoer van met saccharine e.d. toebereide waren volkomen vrij is. En zoo ziet men liet gebeuren, dat de Duitsehe saccliarine-fabrikant levendige propaganda maakt voor zijn gevaarlijk artikel overal ... waar de landswet liet hem nog niet verbiedt — zooals in ons land.

Eenige jaren geleden was de uitvoer van Duitsehe saccharine naar Turkije zéér groot — tot op een goeden dag dat artikel eenvoudig weg door den Sultan verboden werd. Dj centrale gezondheidsraad te Constantinopel had er een ongunstig advies over uitgebracht, en de zieke man, blijkbaar weinig lust gevoelend nóg zieker te worden, had een afdoend besluit genomen — ten spijt via het woedend protest der Duitsehe importeurs, die erg verontwaardigd deden, dat ..unter so nichtigem Vorwande" hun saccharine het land uitgeduwd werd — juist zooals in Dnitschland zelf. Het wordt allengs tijd, dat Nederland het verstandig voorbeeld van Turkije volgt.

Ook in België, Frankrijk, Oostenrijk, enz. is men krachtig tegen de saccharine opgetreden. De lieer Dr. (t. W. Bruinsma heeft de welwillendheid gehad, een door hem bewerkt overzicht der sicehariue-wetgeving in verschillende landen als li ij lage aan dit vlugschrift toe te voegen. Ik wijs bepaaldelijk op de Fransche wet van 30 Haart 1902, waarvan liet beginsel is, dat het publiek bescherming behoeft tegen saccharine, evenzoo als tegen vergiften. Een uittreksel dier wet moge hier volgen: „Sacchiiriue en andere kunstmatige zoetstoffen, die sterker zoet smaken dan suiker zonder de voedende waarde van deze te bezitten, mogen alleen voor geneeskundige doeleinden gebezigd worden, en voor bereidingen, welke niet als genotmiddel dienen. De vervaardiging dier stoffen en bereidingen sta:it onder fiscaal toezicht. De verkoop mag alleen aan de apothekers geschieden, en uitsluitend als medicijn. De apothekers zijn rekenschap verschuldigd van de ontvangen hoeveelheden saccharine,

Sluiten