Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor industrieele doeleinden, docli nimmer ter vervanging van suiker tenzij voor geneeskundig gebruik.

De apothekers mogen saccharine niet anders afleveren dan op voorschrift van bevoegde personen en in wettelijk vastgestelde verpakking.

Overtreding van het boven aangegeven verbod wordt gestraft met hechtenis tot ten hoogste 6 maanden en boete tot ten hoogste 1500 31.. te zamen of afzonderlijk. Dezelfde straf is toepasselijk op diegene, in wiens bezit tot een hoeveelheid van meer dan 50 gram saccharine gevonden wordt.

Apothekers mogen op een recept in eens of achtereenvolgend nooit meer dan 50 gram saccharine afleveren; zij mogen ook zonder recept 25 stuks saccharine-tabletjes te gelijk afleveren, mits in origineele fabrieksverpakking, namelijk glazen buisjes, en gezamelijk niet meer dan 0.4 gram saccharine bevattende.

Frankrijk (met inbegrip van Algiers en Koloniën), "Wet van 30 Maart 1902. • •

Saccharine en dergelijke stoffen, die zoetmakende eigenschappen hebben evenals suiker, zonder haar voedingswaarde te bezitten, mogen alleen voor geneeskundig gebruik en voor industrieele doeleinden dienst doen.

De vervaardiging dezer stoffen mag slechts geschieden onder onmiddellijk toezicht van de ambtenaren der belasting. Van de hoeveelheden, die bereid worden, wordt nauwkeurig aanteekening gehouden, en de aflevering geschiedt alleen aan apothekers, die hunnerzijds verplicht zijn volgens vastgestelde regels boek te honden van koop en verkoop.

Met hechtenis van ten minste 3 maanden of ten hoogste 2 jaar, en van 500 tot 10.000 francs boete, of met een dezer beide straffen, zal gestraft worden, alwie buiten de voorwaarden, bij deze wet gesteld, saccharine of een der bovenbedoelde stoffen heeft vervaardigd, of diegene, die eet- of drinkwaren, stropen, geleien enz., waarin saccharine voorkomt, zal hebhen uitgestald, ten verkoop aangeboden of verkocht.

Griekenland, Wet van 28 April 1004.

De invoer en het aanwenden van saccharine voor andere dan pharmacentische doeleinden is verboden.

Alwie deze stof heimelijk invoert ten gebruike bij spijzen of dranken, of haar aanwendt bij de bereiding, wordt gestraft met een boete van 100 tot 1000 drachma's, behoudens zijne strafrechterlijke aansprakelijkheid en vervolging wegens smokkelarij.

De stoffen, of de eet- en drinkwaren, waarin zij voorkomen, worden in beslag genomen en vernietigd.

Grool-Brittanië, „General Order" van 5 Maart 1903.

Saccharine en dergelijke stoffen mogen alleen in bepaalde havens en in uiterlijk herkenbare verpakking, niet samen met andere goederen, worden ingevoerd. Er wordt een zeer hoog accijnsreeht geheven.

Sluiten