Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordige. Gedurende dien tijd blijft hij in 't genot van sijn salaris;

g bij de eerstvolgende vacature in de gemeente moet de buiten dienst gestelde onderwijzer weder in dienst gesteld worden, als hg niet elders benoemd is of voor de aangeboden betrekking bedankt, in welk laatste geval zijn wachtgeld vervalt;

h tusschen de aanzegging der op wachtgeldstelling en het ophouden der uitbetaling van het tractement moeten minstens drie maanden verloopen ;

i ingeval van buitendienst-stelling tengevolge van verkiezing tot lid der volksvertegenwoordiging, langdurige ziekte of vervulling van militieplichten, geniet de onderwijzer een billijk wachtgeld.

'tWelk doende enz.

Namens het Hoofdbestuur v. h. Ned. Onderw. Genootschap

L. C. T. Bigot, Voorzitter. K. Andriessk, \eSecretaris.

Memorie van Toelichting.

Het Nederlandseh Onderwijzers-Genootschap heeft zich in 1889 niet uitgesproken over het al of niet wenschelijke van het geven van subaidieaan het bgzonder onderwijs en ook in 1901 is de belangrijke verhooging dier subsidie geen aanleiding geweest, dat hierover de meening zijner leden werd gevraagd of gegeven; maar daarmede heeft het Genootschap allerminst willen zeggen, dat het t bijzonder kerkelijk onderwijs gelijkwaardig acht met het openbare, noch ten aanzien van de paedagogische, noch ten aanzien van de maatschappelijke beteekenis.

Het overgroote dee* van de leden des Genootschaps acht de openbare school als instituut van volksopvoeding de eenig goede.

Waar velen in den lande echter voor hun kroost kerkelijkdogmatisch onderwijs begeerden, kon het billijk geacht worden van Rijkswege tegemoet te komen in de kosten van dat onderwijs ; maar daaruit volgt niet, dat dit onderwijs gelijk recht heeftop staatszorg als het openbare, hetwelk artikel 192 van de Grondwet uitdrukkelijk als een voorwerp van aanhoudende zore der Regeering noemt.

Het aanhangige ontwerp tot wijïiging van de wet op het lag^r onderwijs gaat nog verder dan de gelijkstelling van den steun door het Rijk te verleenen; het maakt de voorwaarden voor het bijzonder onderwijs zoo, dat ongetwijfeld ten gevolge

Sluiten