Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rechtskundige Bijstand. Financiëele Hulp.

Op de 58e Algemeene Vergadering te Groningen is het volgende voorstel aangenomen:

„De Algemeene Vergadering machtige het Hoofdbestuur om in voorkomende gevallen op kosten van het N. O. G. rechtskundigen bijstand te verleenen aan de leden van het Genootschap, indien het voor hen in het bijzonder, of voor de onderwijzers in het algemeen gewenscht is, een uitspraak uit te lokken omtrent de interpretatie van een wetsartikel.

Hij, die van eenig advies door of namens het H.B. gegeven gebruik maakt, is gehouden zich geheel aan de voorschriften van het 1I.B. te onderwerpen.

Het H.B. kan behoudens zijne verantwoording tegenover de A. V. aan het betrokken lid waarborgen de geheele of gedeeltelijke vergoeding van de eventueele financiëele schade, die uit het opvolgen van het advies van het H.B. zou kunnen voortvloeien.

T O E L I C H T I N G.

Vele leden wenden zich tot het H.B. om advies en niet zelden komt het voor, dat het H.B. om een juist advies te kunnen geven, het oordeel van een rechtskundige moet inwinnen. Bestaat er een bepaalde wetsinterpretatie omtrent zoo'n geval, dan is de zaak eenvoudig en zijn de kosten gering; maar bestaat die niet, of is er gereede aanleiding tot twijfel, dan kunnen de kosten hoog worden. Het H.B. meent echter, dat het dan ook steeds het gevraagde advies moet geven en den betrokken collega alle wettige rechtsmiddelen moet verschaffen.

Doet het H.B. dit, dan moet het betrokken lid zicli natuurlijk onderwerpen aan de voorschriften door het H.B. gegeven; maar de billijkheid brengt mede, dat hij door zich aan het advies van hot H.B. te houden, geen kans loopt financiëele schade te lijden."

Hij, die in voorkomende gevallen, advies wenscht, wende zich tot den len secretaris van het Hoofdbestuur: K. ANDRIESSE, 3e Helmersstr. 50, Amsterdam.

Sluiten