Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Zij moeten een officieele verklaring overleggen, waaruit blijkt:

a. dat zij wegens opheffing hunner betrekking ontslagen zijn;

b. op welken datum, dit is geschied;

c. hoeveel dienstjaren zij hebben;

d. hoe groot het bedrag is, waarnaar hun wachtgeld van het Rijk berekend wordt.

2°. Zij moeten zich, zoodra er sprake is van opheffing hunner betrekking, en in ieder geval, voordat zij stappen doen bij de betrokken autoriteiten, tot het Hoofdbestuur wenden en zich houden aan de adviezen, door het Hoofdbestuur gegeven.

3°. Zij moeten, als zij op wachtgeld gesteld zijn, het Hoofdbestuur steeds op de hoogte houden van hun sollicitatiën naar betrekkingen bij of buiten het onderwijs.

Art. 5. De bepalingen in de voorgaande artikelen gelden alleen voor openbare onderwijzers. Als bijzondere onderwijzers zich om aanvulling van hun wachtgeld tot het Hoofdbestuur wenden, zal voor ieder geval het bedrag der aanvulling afzonderlijk bepaald worden.

Art. 6. Als de uitgaven tot aanvulling der wachtgelden voor de kas te groot zijn, worden de daartoe benoodigde gelden genomen uit het vaste Fonds.

Wat in het eene jaar uit de kas en het Vaste Fonds voor dit doel gebruikt wordt, wordt in het volgend vereenigingsjaar daaraan terugbetaald door een procentgewijze verhooging der contributiën aan de kas van het Genootschap bedoeld in art. 52 a der wet van het N. O. G.

De voor dit doel uitgegeven gelden mogen een bedrag van 50 pet. dier contributiën niet te boven gaan.

Als de som, benoodigd voor aanvulling der wachtgelden , dit bedrag overtreft, wordt de beschikbare som naar evenredigheid der volle bijdragen verdeeld.

Sluiten