Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daardoor ook een voorbeeld aan anderen gaf, zoodat tallooze goede en gezonde woningen verrezen zijn.

Was deze beweging voornamelijk van Christenen uitgegaan, anders was het in Duitschland en in ons land, waar degenen, die zich aan het hoofd der arbeidersbeweging plaatsten, voor het Christendom onverschillig of er beslist vijandig tegen waren. Dat de sociaal-democraten <>|> dit gebied het hoogste woord voeren is bekend, en ook welk een invloed zij bij de verkiezingen reeds hebben. Het spreekt van zelf dat in hetgeen zij zeggen een deel van waarheid is, anders zouden zij zulk een grooten invloed niet hebben, God laat ook dit toe. als een oordeel over de zonden der maatschappij. Wij erkennen dus dat de sociaal-democratie een betrekkelijk recht heeft, voor zoover zij de levenstoestanden wil verbeteren, en de vruchten van den arbeid niet alleen ten goede wil laten komen aan enkelen, maar aan de gemeenschap. Maar dit is bij de sociaal-democraten voor een groot deel tot vergif geworden, in de eerste plaats door den geest van grof materialisme, van godloochening en haat tegen het Christendom, die in het algemeen er eigen aan is. Vandaar het diepgaande verschil met de Engelsche Christen-Socialisten. Dezen predikten broederschap tusschen de standen in den naam van Jezus Christus, de sociaaldemocraten prediken verachting en haat, ook tegen die patroons, die het waarachtig goed met de werklieden meenen, de standen moeten niet geheiligd, maar verwoest worden. De spreuk der Engelschen was: „Help u zelf en God zal u helpen!" Het tweede deel kunnen de socialisten niet overnemen, omdat zij God niet erkennen; maar ook van eigen hulp verwachten zij niet veel. Alle hulp moet van den staat komen, en met geweld aan de rijken ontrukt worden. Vandaar dat kiesrecht en stembus bij hen op den voorgrond staan, of alles van eene groote omwenteling wordt verwacht. Zoo willen zij de maatschappij omverwerpen, eene revolutie te weeg brengen, en wat zij op de puinhoopen van de bestaande maatschappij willen opbouwen, dat weten zij zelf niet. Ik ben overtuigd dat vele socialisten in oprechtheid meenen der mensehheid eenen dienst te doen, en in zooverre zij de maatschappij en de Kerk op verkeerdheden wijzen, en aan hare plichten herinneren, werken zij de wording van betere toestanden in de hand, maar. waar dit socialisme doorwerkt, daar is het een gevaar voor de Kerk en den godsdienst, en ook voor de maatschappij, omdat het de bronnen verstopt waaruit broederliefde en toewijding, plichtsbesef en eigen hulp moeten vloeien.

En toch, wij hebben gezien dat vereenigingen van werklieden haar recht hebben. Het is dus ook geen wonder dat groote scharen zich bij de socialistische partij voegen, en aan hunne woordvoerders gretig het oor leenen, als deze hun gouden bergen beloven.

Vandaar dat ook Christelijke werklieden vereenigingen zijn opgericht.

Sluiten