Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huid, alsmede de longen, he| hart, de lever, de milt, de nieren, de baarmoeder en de uier moeten tot de keuring is verricht door hun natuurlijke verbindingsmiddelen ongeschonden aan een der lichaamshelften verbonden blijven; het bloed, de maag en de darmen, het vet met de klieren, de kop met de tong en de pooten moeten tot na de keuring zoodanig bij de geslachte dieren voorhanden worden gehouden, dat er geen twijfel kan ontstaan tot welk dier zij behooren.

In gemeenten waar in openbare slachtplaatsen wordt geslacht, zijn Burgemeester en Wethouders in overleg met den inspecteur bevoegd voorschriften afwijkende van deze bepalingen, alsmede van die in art. 20, te geven.

Art. 22.

De eigenaar of houder van wegens stervensgevaar uit nood geslacht of van gestorven vee is verplicht hiervan binnen 12 uur nadat het is geslacht of gestorven, kennis te geven aan den Burgemeester of aan een door dezen daartoe aangewezen ambtenaar, die zorg draagt, dat het vee zoo spoedig mogelijk ten hoogste 24 uur na de kennisgeving door een keurings-veearts wordt gekeurd.

Art. 23.

De keuring geschiedt ter plaatse waar het vee is geslacht, of op een door het gemeentebestuur daarvoor aangewezen plaats.

Art. 24.

Het vleesch wordt, naarmate de bevindingen bij de geslachte dieren en met inachtnemen van hieromtrent gegeven bijzondere voorschriften, onvoorwaardelijk of voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd.

Art. 25.

Ten blijke dat het vleesch is goed- of afgekeurd wordt het op door Onzen Minister vast te stellen plaatsen van merkteekenen voorzien.

De vorm en de kleur dier merkteekenen worden door Burgemeesters en Wethouders vastgesteld en ter openbare kennis gebracht.

Art. 26.

Voorwaardelijk goedgekeurd vleesch, bestemd om in den handel te orden gebracht, dat naar het oordeel van den keuring-veearts door het op de eene of andere wijze toe te bereiden, als voedsel voor den mensch geschikt kan worden gemaakt, kan, nadat het deze toebereiding ten genoegen van den kenrings-veearts heeft

Sluiten