Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelt, en a;in do sluisgeldplichtige landen de betaling van kosten wil opleggen, waartoe zij niet geroepen en niet verplicht zijn.

Er behoort hierin orde te worden gebracht, zoodat een billijker verdeeling van lasten ontstaat en waarbij zij, die de vervulling hunner wenschen en de voorziening in hunne belangen eischen en in de lusten deelen, ook meebetalen in de lasten.

Dat is niet alleen hun recht, maar ook hun plicht!

Het Hoogheemraadschap Delfland voorziet reeds in vele, zoo niet in het grootste en voornaamste deel dezer belangen, waarmede de andere nieuwe eischen nauw verband houden.

Het is daarom, dat het ons voorkomt dat het publiekrechtelijk lichaam, dat het best al deze verschillende belangen zal kunnen bevorderen en het best aan al deze eischen zal kunnen voldoen, is het Hoogheemraadschap.

Aan Delfland worde die nieuwe groote en schoone taak opgelegd.

Maar dan dient het ook vooraf daartoe in Btnafc gesteld te worden, om aan die nieuwe en grootsche roeping te kunnen voldoen, door verschaffing der middelen daartoe.

De hiertoe aangewezen weg is die, welke Delfland zelf reeds in 1884. aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland heeft voorgesteld, dat is de belasting- of omslagheffing niet langer naar de verouderde en foutieve basis naar de oppervlakte der landen, maar naar de belastbare opbrengst zoowel der gebouwde als van de ongebouwde eigendomvien.

Dat voorstel is toen van de hand gewezen, in lioodf-

Sluiten