Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met water gevuld, te plaatsen, wier inhoud in het privaat wordt geledigd. De bakken te vullen met zand of zaagsel is minder doelmatig, daar hierdoor verstuiving van ingedroogde fluimen mogelijk blijft.

Bedlegerige zieken moeten gebruik maken van een ten deele met water gevuld glas.

Waar wij ook hebben gezien dat bij hoesten en niezen kleine vochtdroppels, bacillen bevattende, tot op een meter afstand worden weggeslingerd, zal men een ieder moeten leeren bij die bewegingen den zakdoek of de hand voor den mond te houden.

Wat aangaat hen, die etterende wonden hebben ten gevolge van tuberculose, zij moeten door een passend verband het contact tusschen wond en buitenwereld afsluiten.

Toch zal, ook indien een lijder aan tuberculose zich zooveel mogelijk inspant om verspreiding der bacillen tegen te gaan, het hem dikwijls wegens zwakte of ongunstige omstandigheden niet mogelijk zijn alle opgehoeste fluimen volgens de gestelde eischen te deponeeren. Gevolg hiervan zal zijn dat allereerst zijn bed en dekens, maar later ook de omgeving van zijn ligplaats met bacillen zullen worden bedeeld. Daarom is het gewenscht de inrichting van het vertrek, waarin de lijder zich bevindt, zoo eenvoudig mogelijk te doen zijn, opdat het gemakkelijk schoon gehouden kan worden; dus geen kleed op den vloer, geen over-

Sluiten