Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kiese gebruikelijke spijkerspel, een oefening in het omverwerpen met steenen van eenige in den grond geplante groote spijkers. Giuseppe Sarto was een even vroolyke en levenslustige als godvreezende en leergierige knaap.

De school van Castelfranco bereidde hem voor tot de studie in het seminarie — want Giuseppe wilde priester worden — te Padua. Wij vinden zijn naam voor het eerst onder de leerlingen opgenomen in het jaar 1850. Tot de docenten, die daar destijds de humaniora, onderwezen, behoorden ook Don Di Pietro, die later abt van Monfelice werd, en Don Delmi, wiens voordrachten in de theologie aan het groot-seminarie te Padua thans — hij is 80 jaar — nog worden gewaardeerd. In dit seminarie was de jonge Sarto in den regel de primun zijner 39 cursusgenooten, en uit een getuigschrift, hem door zijn overheden na afloop zijner studiën geschonken, blijkt met hoeveel succes hij deze verrichtte. In dit getuigschrift leest men o. a. het volgende: „godsdienstleer uitstekend in alle opzichten; wysbegeerte voortreffelyk; italiaansche taal, zoowel wat sty 1 als wat kennis der letterkunde betreft, voortreffelijk; Latijn en Grieksch (grammatica, syntaxis, vertaling) voortreffelijk ; aardrijkskunde en geschiedenis zeer goed; meetkunde, algebra en natuurkunde zeer goed." Het docentencollege van dit seminarie zond, onmiddellijk na liet bekend worden der Pauskeuze, aan den doorluchtigen oud-leerling een latijnsch telegram van gelukwensch.

Op den 18en September 1858 volgde in de kathedraal van Castelfranco zijn wijding tot priester. Moeder Margherita zag haar zoon op de eerste sport van de ladder der kerkelijke hiërarchie. De hoogachting, welke de overheden van den jeugdigen priester dezen toedroegen om zijn deugd en het vertrouwen hetwelk zij stelden in zijn kennis, waren oorzaak, dat hij, ondanks zijn jeugdigen leeftijd — Sarto was toen 'S.i jaal- — tot kapelaan benoemd werd te Tombolo. Negen jaar later, toen de oorlogsstormen van de jaren 1859 en '06 waren uitgewoed, volgde zyn benoeming tot pastoor van Salzano.

Sluiten