Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officieele Italië dan ook geen moeilijkheden op. De eerste zegen, gegeven in de binnen*%^ifl van Sint-Piet er, op het eigen grondgebied van het Vaticaan, als protest tegen de tijdsomstandigheden, die het voor den Paus bedenkelijk maken eenige functie, tot zijn verheven ambt behoorende, te verrichten in het openbaar; het uitblijven van de officiëele mededeeling deitroonsbestijging aan de Regeering — 't zijn teekenen geweest, die niet vielen te misduiden. Van den kant des Pausen is geen enkele uiting te wachten van aanmatiging of vijandschap of noodeloos vertoon van onvriendelijkheid, doch ook geen enkele daad en geen enkel woord, dat door Italië zou kunnen worden opgevat als een concessie, in strijd met de zending van den Opperpriester. De Katholieken weten, dat I'ius X de historie en de tradities van het Pausschap zal voortzetten, dat hij blijven zal de bestrijder van alle dwaling en onrecht, de beschermer van de belangen der Kerk, de verdediger der rechten van den H. Stoel. Ziedaar de hoogste en heiligste reden van de geestdrift, waarmede zij dit nieuwe Pontificaat hebben begroet.

Hierbij dient nóg een woord gezegd. Op ietwat smalenden toon is gesproken over de door Pius ingeleide voortzetting van de „fictie der gevangenschap."

De gevangenschap in het Vaticaan met zijn tallooze zalen en galerijen, met zijn reusachtige tuinen, met zijn wereldberoemde kunstschatten, zijn altijd voortbruisenden stroom van bezoekers: prelaten, staatslieden, kunstenaars en jubileerende pelgrims uit alle oorden der wereld! 't Was immers een paskwil, hier te gewagen van gevangenschap! t,n stond het den Paus zelfs niet vrij zich te bewegen waar hij wilde, in Rome, buiten Rome , overal ? ...

Het beminnelyke karakter der naïeveteit ook al heeft zij nu en dan iets van het euvel waartegen zelfs de goden „tevergeefs worstelen" — maakt dat het antwoord op deze redeneering gehouden kan worden in den vriendelijken toon. Welnu: de gevangenschap van den Paus bestaat in de onmo-

Sluiten