Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kiezingen voor den gemeenteraad, en ik wenschte, dat vooral hij daarbij tegenwoordig zoude zijn, ten einde de kiezers op te wekken om deel te nemen aan den strijd, die daar wordt voorbereid. Doch ik heb ten slotte geen weerstand kunnen bieden aan het verzoek van den heer 1'aganuzzi. Vandaar dat ik Don Cerutti, op voorwaarde dat hij Woensdag den 16en levend of dood van Sicilië terug zal zijn, gisteren verlof heb gegeven

erheen te gaan.

Het verheugt mij, uw brief te kunnen beantwoorden met

een gunstige beschikking op uw verzoek, in de hoop dat de wakkere Don Cerutti door zijn echt venetiaansche welsprekendheid maar vooral met den zegen des Heeren, erin slagen zal, den 'ijver van zijn medestrijders, die daarginds voor de goede zaak arbeiden, nog een weinig aan te wakkeren.

Doet mijne groeten aan Mgr. den rector, beveelt mij aan in de genegenheid van uwe vrienden en gedenkt mij 111 uwe gebeden. Gaarne noem ik mij

uw dienstvaardigen en zeer toegenegen f Jozef Kardinaal Sarto, patriarch.

Don Cerutti bleef niet in gebreke de gestelde voorwaarde getrouw na te komen. Hij keerde — levend — te Gambarare op zijn post terug. Maar slechts na den Sicilianen de werking en liet nut der landbouwbanken te hebben leeren kennen en hen door zijn vloeiende en bezielende welsprekendheid voor de

zaak te hebben gewonnen.

Ten einde de gezindheid van Pius X jegens de actie ten bate van het volk en de christelijk-sociale beweging te kunnen waardeeren, is liet belangwekkend ook kennis te nemen van een brief, dien de patriarch van Venetië op 27 Augustus 1902 — dus een jaar geleden — schreef aan Dr. Francesco Saceardo, den directeur der te Venetië verschijnende Üifesa, een blad, hetwelk door hem zeer krachtig werd gesteund. Het gold den onverkwikkelijke!! strijd op het gebied der katholieke sociologie tusschen de meer bezadigde fractie-Pagannzzi en de groep van

Sluiten