Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij: Mijn geliefde Oostenrijkers zijn goede, beste mensehen, en ik verheug uuj reeds in het vooruitzicht spoedig velen zeei velen van hen bij mij te zullen ontvangen."

>e liefde van kardinaal Sarto voor den luister der eods' ien> lire plechtigheden, die o. a. op schitterende wijze bleek bij de viering der eeuwfeesten van Sint Anselmus en Sint Aloysïus van (xonzaga in het diocees van Mantua, uitte zich ook m een vungen ijver voor de bevordering van den kerkzang bij uitnemendheid, het Uregoriaansch en van den daarop gebouwden Palestnna-stijl. Hij zelf gaf als bisschop van Mantua aan de sem.nansten onderwijs in den Gregoriaanschen zang!

n toen hij te \ enetië den componist Lorenzo Perosi leerde kennen en in dezen een talent zag, in staat om de kerk te verlossen van ,1e wereldsche muziek en den smaak der Italanen op dit geb.ed in betere richting te leiden, benoemde ' ij den jongen mus.cus tot kapelmeester van Sint-Marcus Op

voeri } i'1,895 liChtte hiJ t0t Zij" «eesteUjkheid een uitvoeng herder ijk schrijven over den waren kerkzang, daarin

al de bestaande liturgische voorschriften over kerkmuziek kor-

te yk samenvattende, en nog slechts een paar jaar geleden wist

J ij Leo XIII te bewerken, dat I'erosi als opvolger van

den hoogbejaarden maestro Mustafa belast werd met de leiding

van liet beroemde zangkoor der Sixtijnsche kapel.

JlJ"0\Papa:--- De meest karakteristieke eigenschappen van 1 ,„g X - zijn zachtzinnigheid en goedheid, die zich weerspiegelen m geheel zijn vriendelijk wezen — hebben den Paus ook het middel doen vinden om, nadat door zijn verheffing op den zetel te Rome het patriarchaat van Venetië vacant was geworden, een conflict met de Regeering over het zoogenaamde patronaatsrecht te vermijden. Hij benoemde n.1. Mer avallan een zijner meest verdienstelijke mede-arbeiders in de oude Dogenstad, en die door de Venetianen als pastoor van

ii ühi H0 °P de handèn ^dragen werd, tot

ïibifl P.. , „^t ™n Venetië, maar - van Philadel-

" »aPostohsoh delegaat voor het patriarchaat van Venetië."

Sluiten