Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loge te voorschijn, bevestigd aan een zwart zijden koordje en antwoordde: „Neen, neen, het vermoeit Ons volstrekt niet; Wij blijven zeer gaarne bij de heeren tot de audiënties beginnen." Een ander staaltje. De Paus beval, kort na zijn troonsbestijging, dat al de loonen van het dienstpersoneel der apostolische paleizen zouden worden verhoogd. Een deputatie — samengesteld uit eenige beambten der verschillende takken van dienst — kwam Z. H. voor dezen maatregel dank zeggen bij monde van den hofmaarschalk markies Sacchetti. „Wij hebben", antwoordde de Paus, „aan deze nieuwe regeling, toen zij Ons werd voorgesteld, zeer gaarne Onze goedkeuring geschonken. Onze beambten en Ons dienstpersoneel moeten behoorlijk bezoldigd worden, opdat zij, zonder overdreven zorg voor het dagelijksche brood, zich met opgewektheid kunnen wijden aan hun arbeid..."

Op een der wandelingen, die 'sPausen avond-recreatie uitmaken — de schrijver van dit opstel vernam deze bijzonderheid uit alleszins vertrouwbare particuliere bron — hoorde Z. H. onlangs op de galerij der derde verdieping van het Vaticaan achter een deur het geluid van een kinderstem, l'ius X, die zich in gezelschap bevond van twee prelaten, opende zelf de deur en zag daar verscheidene personen, allen inferieure beambten en ook een kind, een knaapje. I)e l'aus legde zyn hand op het hoofd van den kleine en vroeg dezen hoe zyn vader heette. Het antwoord was: Seneca. Een der prelaten merkte den l'aus daarbij op, dat Seneca de naam was van een der paleisbedienden, l'ius X stelde toen het kind met vaderlijke vriendelijkheid eenige vragen, tikte het op de wang en vervolgde, na den anderen aanwezigen, die nederknielden, den zegen te hebben geschonken, zijn weg.

Het romeinsche volk heeft Pius X reeds onmiddellijk na zijn veikiezing den „Paus der armen", il buon Papa genoemd. En het heeft goed gezien

Kardinaal Sarto besteeg den Stoel van Sint-Pieter in een tijd, nu liet Pausschap zijn prestige op onmiskenbare wijze doei

Sluiten