Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blokken op den zeebodem en vele steenbrokken in en op het drijvende ijs versterkten Ross in zijn toen slechts zwak geuite meening, dat zich hier ten Oosten van de ijsbarrière een groot land uitstrekte, dat ook werkelijk in onze eeuw door Scott, King-Eduard-Vll-land kon worden gedoopt

Ten slotte werd nog op de Falklandseilanden overwinterd, waar Ross van uit Engeland de toestemming verkreeg voor een derde zuidvaart. Op dien tocht besloot hij bij Louis-Philippeland uit rookwolken tot werkend vulkanisme ook in dit land. De Weddellzee vond ook Ross geheel ondoordringbaar door ijs. Zoo was de derde tocht de minst geslaagde; maar den buitengewonen geestdrift en huldebetoogingen had Ross bij zijn thuiskomst, Sept 1843, meer dan verdiend en nog jaren lang heeft hij zijn Antarctische vondsten kunnen uitwerken.

Helaas kwam nu een geslacht op, dat zich vooreerst afwendde van de gevaarvolle oplossing van deze wereldraadselen. I)e Noordwestelijke doorvaart, waarbij Franklin met de Erebus en de Terror verongelukte, vroeg de volle aandacht der Engelsche ontdekkingsreizigers; voor de rest van Europa en de Unie brak opnieuw een onrustige oorlogstijd aan en traan en olie hadden in moderner verlichting onweerstaanbare concurrentie gekregen

Maar toch loopt de keten der Zuidpoolbelangstelling onafafgebroken door de 19de eeuw heen : Smith was bevriend met Weddell, den vriend van Palmer, die von Bellingshausen in de Zuidelijke zeeën ontmoette Weddell begroette daar Biscoe, die ook Wilkes, d'Urville en Balleny kende. De laatste kwam juist de Theems opgevaren toen Ross uitzeilde en Sir Hooker, Ross' beroemde natuurhistorische assistent, was persoonlijk bekend met de groote thans levende ontdekkers

Lang bleven na Ross de Antarctische streken onbezocht, maar wetenschappelijke pleitredenaars ijverden voor tochten naar de landen onder het sterrenbeeld van het Zuiderkruis: de Amerikaansche Oceanograat Maury wees op het belang voor de zeevaart van de kennis der Zuidelijke zeestroomingen en der ijs- en windverhoudingen op het Zuiderhalirond. Hij toonde ook aan, dat de kortste zeeweg om de Zuidelijke werelddeelen over

Sluiten