Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te berge en luide ka-ka-ka roepend, houwen ze met hun snavel om zich heen en deelen met hun krachtige vleugelstompjes rake slagen uit. Een enkel individu kan de mensch gemakkelijk baas worden en menigmaal werd een waggelende reuzenpinguïn als een boefje tusschen twee stoere matrozen in aan boord gebracht, maar als de oorverdoovende oorlogskreet den bezoekers uit honderden pinguïnkelen tegemoet klinkt, is aftocht blazen het allermeeste aan te bevelen.

Op de «Belgica» kostte de muzikale zin dier vogels menig exemplaar het leven. Met een oude trompet werden ze tot dicht bij het schip gelokt, om aan het zeevolk hun vleesch te leveren, dat, ondanks den smaak van ouden paardenbiefstuk in traan gebraden, toch vaak zeer welkom was.

Van de wijsheid en slimheid der pinguïns weten de Zuidlandreizigers ons allerlei te verhalen. Bizonder smakelijk beschreef Borchgrevink hun zomergewoonten in de buurt van Kaap Adare.

«Kort nadat ze op het schiereiland waren aangekomen, «hadden de pinguïns een volledigen weg, hard en effen, uitgetreden en met eiken dag kwamen er meer. Wij bestudeerden «ze op eerbiedigen afstand ; maar zoodra een pinguïn uit de «rij ons ontdekte, verliet hij den weg en werkte zich, door «enkele kameraden gevolgd, voorzichtig door de losse sneeuw «heen naar ons toe.

«Toen de eerste bij ons was gekomen, hield hij halt en «wendde zich tot zijn vrienden. Daarop begon dadelijk luide «een wetenschappelijke verhandeling. Zij gingen met hun snavels «op ons los, plukten aan onze kleederen, onderzochten ons «nauwkeurig en, nadat de eerste pinguïn zijn meening over «onze zoölogische beteekenis had gezegd, liep hij, door de «anderen gevolgd, op eenigen afstand rondom ons heen, tot «aller nieuwsgierigheid blijkbaar bevredigd was. In de trotsche «overtuiging, dat zij een nieuwe soort van pinguïns hadden «ontdekt, zetten ze toen den tocht naar de vroegere broed«plaatsen voort.»

Aardig was het waar te nemen, hoe de trekkende vogels soms door ijsblokken werden tegengehouden en hoe ze dan er zich overheen werkten of van het eene op het andere sprongen. Eerst werd dan voorzichtig in den afgrond gekeken

Sluiten