Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gepast. Men vond den Vorst een ondankbaar en onbetrouwbaar mensch en was het eens met den Russischen gezant Lobanof, die gezegd had dat Ferdinand Oostenrijk verraden zou evenals Stamboeloff en den Paus.

Het oordeel in de hooge Oostenrijksche en Russische kringen over het opportunisme van den Vorst verschilde dus niet veel, en daar de rivaliteit steeds dezen gegolden had, zoo was de weg tot een toenadering tusschen Rusland en de Monarchie niet meer zoo moeilijk. De twee groote struikelblokken voor een betere verhouding, de onverzoenlijkheid van den overleden Tsaar en Rusland's vijandschap tegen Ferdinand van Koburg waren uit den weg geruimd, en het pad werd vrij voor nieuwe combinaties.

Tijdens de visite van Keizer Ni colaas met zijn jonge gemalin aan Keizer Frans Jozef werden de grondslagen van een betere verhouding gelegd. Er kwam tusschen de beide mededingers in het Oosten een entente tot stand, die later in het verdrag van Muerzsteg nader werd uitgewerkt. Aldus gedekt, kon Rusland in het verre Oosten een aanvang maken met de politiek, die tenslotte tot den oorlog met Japan geleid heeft. Oostenrijk zou in tusschen de wacht op den Balkan betrekken.

Dit politieke stelsel, dat zoowat tien jaar geduurd heeft en door de inlijving van Bosnië in elkaar is gezakt, is voor Bulgarije van groot gewicht geweest. Want in dat land werd de bevrijding van Macedonië de hoofdzaak, nu er tehuis door de regeling van den staatsrechtelijken toestand en van 's vorsten erkenning niet veel meer te doen viel. Maar daar genoemde verlossing voor Turkije een levensgevaarlijke operatie was, waren Rusland en Oostenrijk er zeer tegen en poogden deze beide staten met behulp der andere Mogendheden hervormingen in Macedonië in te voeren.

Zooals men weet, is de algemeene ontevredenheid met het Turksche bestuur de oorzaak van de troebelen in dit gewest. De bijzonderheden van dien jarenlangen strijd zijn door de dagbladen bekend geworden, zoodat ik mijn lezers de op-

Sluiten