Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dadelijk werd op den door Oost-Kumelië loopenden Oosterschen spoorweg beslag gelegd, omdat die bij verwikkelingen van groote strategische waarde is.

Kort daarna werd Vorst Ferdinand met buitengewone eer door Frans Jozef ontvangen. Iedereen voelde, dat dit wat te beteekenen had. En dit was ook zoo. Want de Vorst vernam, dat de inlijving van Bosnië en Herzegowina op het punt stond van voltrokken te worden. In het bezit van deze wetenschap, wist hij wat hem te doen stond en verklaarde tot verrassing van Europa zijn land vrij en zichzelf tot Tsaar.

Europa vreesde voor oorlog, want het Berlijnsclie verdrag, dat 30 jaren lang een dragelijken toestand in het Oosten had geschapen, was door Oostenrijk en Bulgarije verscheurd. Maar de Koning wilde geen oorlog en gelukkig is zijn gezag groot genoeg om de Bulgaren in toom te houden. Want deze vinden de mogelijkheid van een oorlog niet zoo erg. Zij beschouwen een hervormd en herboren Turkije als een gevaar voor de vervulling hunner nationale wenschen. Zij zeggen, dat oorlog met hun buurman toch vroeg of laat moet komen, en het, dan beter is op het oogenblik, nu de Turk nog zwak is. Want voor den Bulgaar met zijn vulkaansch patriotisme is het denkbeeld van een oorlog niets vreeselijks. Voor dit onverbruikte volk is bloed, om met Goethe te spreken, „kein besonderer Saft". De Bulgaren hebben bewezen er zeer lichtzinnig mee om te gaan; een aderlating om den erfvijand te bestrijden, is niets in hunne oogen. Zij betalen hunne onafhankelijkheid liever met bloed dan met geld. Maar de koning denkt bedaarder; al commandeert hij ook over een leger van 350,000 vurige en goed gedrilde soldaten; zijn pas verkregen koningskroon wil hij niet in de waagschaal stellen voor een avontuurlijke politiek.

Maar laten wij aan den Tsaar zelf het woord en nemen wij de Matin ter hand, waarin Henri des Houx zijn visite aan den souverein vertelt.

„Alles", zoo zeide Koning Ferdinand, „zal ik doen om de verzoenende en vredelievende houding te bewaren, die ik al sinds

Sluiten