Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pas begonnen was. Zijne dappere zoons hebben nooit een schot op den vijand gelost, maar zich uit de gevechten verwijderd gehouden, vermomd als Vrijstaatsche rapportgangers!

De heer Steyn aanvaardde zijne betrekking in Mei 1896. Kort daarna werd de Conventie van Potchefstroom een stap verder gebracht, door den band tusschen de beide Republieken nog nauwer aaneen te sluiten. By deze overeenkomst werd vastgesteld, dat jaarlijks beurtelings te Pretoria en te Bloemfontein een Raad, bestaande uit vertegenwoordigers der beide Republieken, vergaderen zou, om de wijze te bespreken waarop de banden tusschen die twee zusterlanden nog nauwer konden getrokken worden.

Gedurende een paar jaren na zijne verkiezing ging alles voorspoedig met den nieuwen Staatspresident en zij 11 land. Gezond, sterk en vol hoop en moed, woonde hij gelukkig met zyn dierbare vrouw en lieve kinderen in 't midden van een volk dat hem beminde, en in een land dat ook zelfs door de Engelschen met recht genoemd werd „een model-republiek". Hij was met de regeeringen der naburige lauden bevriend en werd geëerbiedigd door allen die met hem in aanraking kwamen. „Hij „zelf gaf het voorbeeld van eene eenvoudige leefwyze. In zijn „kabinet was hij dagelijks voor ieder te spreken, van welke „gelegenheid door de burgers der Republiek een ruim gebruik „werd gemaakt. Men behoefde geen plechtige audiëntie aan te „vragen, geen reeks van formaliteiten te vervullen om tot „hem toegelaten te worden. Hij stond iedereen te woord, hetzij „men kwam met persoonlijke grieven, of over gewichtige ,,staat8aangelegenheden met Z.H.Ed. wenschte te spreken."

Ziedaar hoe Mr. W. A. baron van Ittersum, in zijn De Vrijstaten en hun Geschiedenis, den Staatspresident van den O.V.-Staat beschrijft, en deze beschrijving was vooral toepasselijk op President Steyn, die even minzaam als vastberaden was in al zijn doen en laten.

Zóó rustig en goed ging het in die eerste jaren zijner regeering, zóózeer scheen alles hem toe te lachen, dat men inderdaad kon gedacht hebben hier eindelijk een uitzondering te

Sluiten