Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet dienstplichtig waren, en die met geweld door UEx.'s troepen van hunne plaatsen werden weggevoerd, en tegen hun zin en wil in kampen werden opgesloten. Om dus te beweren dat de personen, onder de twee laatste hoofden vallende, vredevol daar verblyf houden, is niet in ernst aan te nemen. Ik kan met waarheid verklaren, dat, behalve de krijgsgevangenen en de weinigen die overgeloopen zijn naar den vyand, de overgroote meerderheid van de strijdende burgers nog onder de wapenen staan. Wat betreft degenen die overloopen — hetwelk haast niet meer gebeurt — van ons naar den vijand, kan ik alleen zeggen dat onze ondervinding daarin niet alleen staat, maar dat de geschiedenis toont dat in alle vrijheidsoorlogen, zooals in Amerika en elders, er dezulke zijn, en zullen wij maar trachten om zonder hen voort te gaan.

Wat de 74,U00 vrouwen en kinderen betreft, die U Ex. beweert in de kampen worden onderhouden, komt het mij voor dat UEx. niet moet weten op welke gruwelijke wijze die arme weerloozen door UEx.'s troepen van hunne huizen worden weggescheurd, terwijl al hun have en goed door de troepen vernield was, ja, zoo zelfs dat die arme, onschuldige slachtoffers van den oorlog, in alle weer en wind, nacht en dag rondvluchten wanneer een vijandelijk leger aankomt, om niet in de handen van den vijand te vallen; en hebben U Ex.'s troepen niet ontzien om op die hulpeloozen, wanneer zij met hunne wagens of alleen vluchtten, terwy 1 uwe troepen wisten dat het slechts vrouwen en kinderen waren, met grof geschut en klein geweer te schieten, om hen in handen te krijgen, waardoor menig vrouw en kind gedood of gewond werd; zooals b.v. nog onlangs gebeurd is, op den 6den Juni, te Graspan nabij Keitz, waar, toen een vrouwen-lager en niet een convooi, (zooals aan UEx. gerapporteerd werd), door UEx's troepen gevangengenomen werd, en weer door ons ontzet, terwijl uwe troepen achter de vrouwen schuiling namen, en toen uwe versterking kwam, schoten zij met grof geschut en klein geweer op dat vrouwenlager, niettegenstaande dat zij wisten dat het slechts een vrouwenlager was.

Sluiten