Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een zeer gevaarlijke ziekte. Niettegenstaande dit, nam hij deel aan alle onderhandelingen, die eerst te Klerksdorp en later te Pretoria en Vereeniging plaats vonden.

De beschrijving van die onderhandelingen kan hier niet worden opgenomen. President Steyn bleef — doodelijk ziek als hij was — volharden op den ingeslagen weg. Hij wilde van geen termen hooren waardoor de onafhankelijkheid van zyn land zou aangeraakt worden. Hij had meermalen verklaard dat hy nimmer eenig document zou teekenen, waardoor hij het bestaan van zyn volk als een vrij, zelfstandig volk zou weggeven.

Intusschen werd zijn toestand zeer bedenkelijk, en een paar dagen vóór het sluiten van den Vrede was hij verplicht, op aandrang van zijne vrienden en de generaals zoowel als van de geneesheeren, Vereeniging te verlaten om zich naar Krngersdorp, naar het huis van Dr. Van der Merwe, die hem zoo getrouw heeft verpleegd, te begeven.

Paar lag hij tusschen leven en dood, en werd gedurende eenige weken aan het behoud van zyn leven gewanhoopt; — toch herstelde hij later zoover, dat hij in staat was, met zijn gezin, de reis naar Europa te ondernemen.

Hier gekomen, ligt hij thans te Scheveningen ziek, doch volgens deskundige beschouwing schijnt er nu alle kans te bestaan op volkomen herstel. Dat geve God! En het zy het ernstig gebed van ieder Afrikaander die zyn land en volk liefheeft, dat die held, die edele en groote staatsman „sans peur et saus reproche" hier in dit gastvrije Nederland, dit land, welks overheid en volk zoo veel gedaan hebben en zoo veel liefde en belangstelling getoond hebben voor hunne verdrukte stamverwanten in Zuid-Afrika, weder sterk en gezond moge worden, om nog jaren lang dat volk, waarvoor hij zijn goed, zijn gezondheid en zyn leven veil had, in de toekomst zooals in het verleden, tot Leidsman te zyn.

Sluiten