Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregelen te nemen. Het einde was, dat onderhandelingen aangeknoopt en de beide schepen teruggegeven werden, maar schadevergoeding geschonken werd voor de geleden nadeelen.

Met Portugal was het intusschen tot een oorlog gekomen over 't bezit van Brazilië. Tweemaal werd De Ruyter naar de Spaansche Zee gezonden (1057 en '58), zonder evenwel veel uit te richten, daar zijn hulpmiddelen te gering waren. De oorlog in de Oostzee vorderde nl. in groote mate de belangstelling der republiek, en dus sloot men vrede met Portugal, waarbij tegen schadeloosstelling Brazilië werd teruggegeven.

Onze uitgebreide handel op de Oostzee werd in dien tijd bedreigd, daar Dantzig, een Poolsche stad, door de Zweden was geblokkeerd. Nu gingen Wassenaar en De Ruyter in 1656 daarheen, doch keerden na eenige maanden terug, zonder aan den strijd deelgenomen te hebben. De blokkade was intusschen opgeheven, hoewel 't gevaar voor den handel niet was verdwenen. Integendeel dwong de oorlogzuchtige Zweedsche koning Karei Gustaaf de Denen, die de zijde van Polen hadden gekozen, tot den vrede van Roeskilde, waarbij de Sont voor vreemde oorlogsschepen zou gesloten worden. Die vrede was van korten duur. Een Zweedsche vloot belegerde onder W r a n g e 1 Kopenhagen, waarom onze republiek het geraden achtte Denemarken bij te staan. Een zeemacht verscheen onder Wassenaar in de Sont, en had 't geluk W r a n g e 1 een groote nederlaag toe te brengen, echter ten koste van twee onzer zeehelden, De With en F I o r i s z o o n, die dapper strijdende 't leven verloren (8 Nov. 1658).

De Ruyter had aan den slag bij Kronenburg geen deel genomen, daar hij nog op de Portugeesche kust werd beziggehouden. Maar in 't "Dorjaar van 1659 zond

Sluiten