Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.ren zou stapels van tijdschriften en boeken, tot inhoud hebbende de kunst om de menschelijke gezondheid te behouden, kunnen verzamelen. Als wij echter nagaan, of de vele daarin voorkomende vermaningen om de gezondheid te bewaren ook in goeden bodem vallen, of zij niet klinken als de stem eens roependen in de woestijn, of misschien niet meer dan ooit, schadelijke invloeden het menschelijke geslacht verzwakken en doen kwijnen, dan moeten wij helaas daarop een volmondig ja antwoorden. Onze tijd zoo vol van concurrentie, brengt zoowel voor het enkele individu als voor de geheele menschheid meer en meer gevaren voor de gezondheid, lichamelijke zoowel als geestelijke. Is het dan een wonder, als zoovelen daaronder ten gronde gaan. Bovendien is het een groote fout, at onverschilligheid en lusteloosheid wat de gezondheid betreft schering en inslag zijn, en dat het instandhouden van een goede gezondheid uit louter gemakzucht nagelaten wordt. Men bekommert zich om alles meer als om zijne gezondheid. Voor alles heeft men meer tijd en geld over dan tot het instandhonden van dit zoo kostbare goed. Genoegens van allerlei aard wedijveren met elkaar om haar schade te berokkenen. Maar om haar te bevorderen, daarin ziet men geen nut.

De omstandigheid, dat men het volk met een overmaat van raadgevingen overstelpt en volpropt, zonder op het gehalte ervan te letten, is hier schuld aan. Verder wil liet mij een groote fout schijnen, dat men de menschen maatregelen voor wil schrijven, welke zij toch niet in staat zijn, elk voor zich uit te voeren. W ij zullen nu trachten deze fouten te vermijden, en kort en

Sluiten