Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijfmaal het rechterbeen, daarna het linkerbeen in de knie gebogen houden (fig. 20).

Vijfmaal den romp naar links en naar rechts draaien (fig. 21).

Vijfmaal den romp in een cirkel bewegen (fig. 22).

Wanneer deze seriën goed uitgevoerd worden, wanneer het lichaam in goede conditie verkeert, nl. gesterkt door den slaap, en niet door nauwsluitende kleederdracht belemmerd, dan zullen zij in staat zijn, reeds des morgens in de vroegte het lichaam in goeden toestand te behouden. Zij zullen er toe bijdragen, om kouvatten te voorkomen. Dit ontstaat immers, zooals de ervaring leert, meestal in de morgenuren, d. w. z. wanneer de huid door de bedwarmte verhit is, en de bloedsomloop langzaam gaat.

Krachtige personen kunnen hunne armen met halters of staven, die tot 1 K.G. gewicht mogen hebben, bezwaren. Het is goed dezelfde oefeningen voor het naar bed gaan te herhalen.

Hoe komt het, dat deze voorschriften zoo gezondmakend werken?

De mensch scheidt, zooals bekend is, in den slaap de vermoeiïngsstoffen, die van giftigen aard zijn, uit, terwijl de bloedsomloop in een langzaam tempo gaat. Alle organen, het hart in de eerste plaats, krijgt na den dagelijkschen arbeid, in den slaap de noodige rust. Zij kunnen dus wederom op krachten komen, de ledige voorraadschuren vullen zich gemakkelijker en nog hierom des te meer, daar het bloed in rust en in rugligging zonder hindernis naar de organen stroomt. Het lichaam bevindt zich in een weldoenden tot opfrissching voerenden toestand. Zijn de organen na een slaap van ten minste 8 uren, weder op krachten gekomen, zijn de voorraadschuren weder vol, is liet huis met zijn vertrekken goed schoongemaakt, zuiver en rein, dan kan de arbeid krachtig en met succes weder beginnen.

Des te langer de slaap en de rust duurt, des te meer zal ook de spier verslappen. De stofwisseling is relatief traag geworden, het bloed stroomt langzaam, daar het slechts voor de uitscheiding heeft te zorgen en weinig nieuwe stoffen behoeft toe te voeren. Daarom zal het van nut zijn, na het opstaan deze rust langzaam in beweging om te zetten. Eveneens doet de kat, wanneer zij zich na

Sluiten