Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i Is uit met Amsterdam!

Svvycht Utrecht moet nu swiehten,

1 >e haen, die koningh kraeyt,

Mogt selfs het Sticht ontstichten...

Zoo wilde dan liet toeval, dat juist door een hotelhouder een der oudste steenen gebouwen is vernietigd, waar reeds in de middeleeuwen gelagen werden gezet, want die toren was n.et alleen een verdedigingswerk, neen, daartoe waren de vroede \ aderen uit de i6e eeuw te practisch: de poorten en torens benutten zij voor gevangenis, kruithuis en zelfs tot woning van stedelijke beambten.

Zoo werd door de stedelijke overheid de toren Swych Utrecht aan de schutters van den Kloveniersdoelen afgestaan, „omme hoeren regiment van bossen ende anders daarop te hebben en te hangen."

Juist in de buurt waar de nonnen in stille ingetogenheid leefden, weerklonk het geklop en gehamer van de iseafiferie of Stadstimmertuin gelegen ter plaatse van de nu naar het water gekeerde achterzijde van de huizen in de Doelenstraat. Nog meer aanstoot moesten de vrome zusterkens vinden in de luidruchtigheid, die onvermijdelijk moest opgaan van de schietbaan der Kloveniers.

Het doelhuis was bij de veste tegen het klooster aangebouwd en door een gaanderij, eenige voeten boven den grond hangende, verbonden met Swijch Utrecht, in welke toren de Kloveniers hun tuighuis hadden gevestigd. Om in deze toren een keuken en een eetkamer te maken, had de stad aan de Kloveniers schutterij bij hare oprichting in 1522 een som van 50 gulden geschonken.

Zij, die zich verbonden 0111 zich in den wapenhandel te oefenen werden gildebroeders en schutters genoemd en moesten ook hunne diensten leenen aan de stad. Zij namen de verplichting op zich het gezag van den magistraat voor te staan, de stad te beschermen, en zelfs op te trekken in dienst van het

6

Sluiten