Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken met het mortifieeren en extingueren van de overmanschappen van de respe doelens, ende de heeren Thresorieren d'administratie (hier van in 't toecomende aenbevolen laten omme het provenu van de selve tot Stads beste geemployeert te werden. Wordende wyders by gemelte Heeren Burgemeesteren ider heer van den raad in 't particulier versocht en gerecommandeert, haar gedachte te willen laten gaen, omme iet wes verder van de selve of diergel: natuur ten behoeve en profijte van dese stad uyt te vinden.«

Waerop gedelibereert synde is bij eenparicheit goetgevonden en verstaen, dat de Heeren die tot nu toe het overmanschap van de respe doelens hebben bekleet, voor haar genomen moeyte sullen werden bedanckt, onde het bewint administratie mitsgaders revenu daer van so als voor desen — gecompeteert heeft aende Overluvden, in toecomende gelaten aende heeren Thresorieren, omme by haer E. E. ten behoeve en tot supporteringh vande lasten van de krijgsraad so verre 't selve strecken magh te werden bekeert.

Mnde syn de Heeren Burgemeesteren wyders versocht, omme beneffens de Heeren Thresorieren met de gemelte Overluvden te concerteren ende te overweghen hoe verre behoorde voertaen te werden 't beneficie aen de bewoonders van de voorsz doelens vergunt, sigh te extenderen, ende of die niet ten profijte ende ten behoeve als voren van nu af aen soude connen werden geboneficeert. Ende werden de Heeren Burgemeesteren ende Thresorieren wyders versocht en geautoriseert besoigne achte stellen tot verder menage ende de raad, so haer 't doenlyk, van haer E. E. uijtvindinge rapport te doen (was geteekent C. van Heemskerk).

Achtervolgens de bovenstaende resolutie van Vroedschap hebben de Heeren Thresorieren Dr. Xicolaes Tulp, en Joan Munter, als daer toe versocht en geautoriseert by de Heeren Burgemeesteren entle regeerders deser stede op huyden van de Heeren Dr. Gillis Valkenier, ende Xicolaes Pancras, oudburgemeesteren ende raden deser stede als Overluvden van de Cleveniersdoelen,

Sluiten