Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De taxatie der opstallen had plaats; ze werden geschat op f 44,500, doch het kwam niet tot den verkoop.

De Stedelijke regeering liet in 1857 den heer I'. Brack aanzeggen dat zijn verzoek tot wederverhuring niet meer in aanmerking zou komen en dat men besloten had tot openbaren verkoop. Xa een bod van /40000 vrijgeld, dat geweigerd werd. kwam de heer Brack den 7 Julii 1857 voo /"43000 in het bezit van het hotel en de koopacte werd ten overstaan van den Notaris J. Everhard Clausing den 2 November van het zelfde jaar gepasseerd. De nieuwe eigenaar liet het omstreeks het jaar 1870 aanmerkelijk verbouwen, de toren zelf liet hij onveranderd.

Vervolgens kwam de zaak in handen van den heer Hahn, in 1886 opgevolgd door P. Th. Weismantel, die er bleef tot Mei 1894, toen de onderneming weer overging op Mevr. de Wed6 Hahn. Den 1 Mei 1899 had een volledigen ommekeer in de exploitatie plaats want toen constitueerde zich de Maatschappij tot Exploitatie van Brack's Doelen Hotel, die beschikte over een kapitaal van ongeveer 500,000 gulden.

Als directeur-generaal fungeert fhans de Heer H. Jos. die reeds de vroegere eigenares Mevrouw Hahn ter zijde had gestaan en die de wijdverbreide reputatie dezer onderneming heeft weten te handhaven, juist omdat de directie die door de eeuwen heen verkregen roep wilde hoog houden, en in zag dat men daarom mee moest gaan met zijn tijd, zonder in te slapen op het eens verkregene, besloot zy tot algeheele reorganisatie van het hotel. Door de zorgen der door zijn smaak uitmuntende en bekende firma H. F. Jansen & Zonen werd het geheel gemoderniseerd en voorzien van alle hedendaagsche gemakken.

Wat inrichting aangaat beantwoordt het nu aan de strengste eischen van het moderne comfort en kan zeker op één lijn geplaatst worden met de beste hotels van het buitenland,

Door de verschillende illustraties die wij hierbij voegen, kan men zich een beeld vormen van de geleidelijke ontwikkeling en van de in- en uitwendige verandering, die het hotel in den loop

Sluiten