Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In alle gevallen van verplaatsingen der baarmoeder wordt de endeldarm (rectum) gedrukt, zoodat zijn werk belemmering oudervin It of le blaas gevoelt die drukking en prikkeling, zoodat ook dit orgaan haar functie niet goed kau verrichten. Gewoonlijk ondeivinden zoowel de Maas ali de endeldarm nadeelige gevolgen. In alle gevallen van onnatuuilijke drukking op de baarmoeder of verplaatsing van dit orgaan, ontstaat er prikkeling der zenuwen, die gevoeld wordt als hangende, drukkende pijnen, pijn in den rug en allerlei andere onaangenaamheden, niet alleen in het bekken, maar ook op plaatsen, die ver verwijderd zijn van de gedrukte organen. Dit komt door wat men noemt sympathetischen of reflexieven invloed. Leu corrhoea (witte vloed) is zeer zeker het gevolg en zworing van do baarmoeder is ook zeer algemeen. Eon gansohe rij kwade gevolgen vloeit voort uit de gewoonte, zich verkeerd te kleeden. Als de geslachtsorganen bloot staan aan zulke invloeden als die ik heb beschreven, kunnen ze zich niet goed ontwikkelen en zullen ze hun stimu eeren le werking op licnamelijke schoonheid, bevalligheid en kracht niet laten gelden. Als gij, lezeres, deze dingen maar kondt zien zooals de dokters die zien, als ge maar kondt beseften den invloed, dien zij hebben op uzelve en op uw nageslacht, als go den toestand precies wist van legioenen vrouwen, die al de verschijnselen, al de gevaren van hun lijden aan de dokters blootleggen, dan zoudt ge u eens voor al voornemen behoorlijk zorg te dragen voor uw lichaam. Ge zoudt u zoo voeden, kleeden en bewegen, dat ge gezond, bevallig en sterk werdt. Ken schrijver over persoonlijke gezondheidsleoi zegt dit; ,,Als de moderne Amerika-tnsche vrouw bo\en de 30 jaar is, kan inen ha ir moeilijk denken zonder een sofa, een shawl en neuralgie (lievige zenuwpijnen.) Dit is inderdaad waar van vele Amerikaansche vrouwen. en niet weinige van hen zijn al in dien treurigon toestand voor ze do dertig hebben bereikt. Dit

Sluiten