Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ongemakkelijkheid en schadelijkheid van hare kleedij. . J raeenen, dat ze a.)rgom hind )r van hebben on hét is erg jammer, dar, ze dir meei en, want dit bewijst dat hun phvsieke ga/oelig.ieid i; afgestompt. Ze beseften niet de misdaed, die ze aan hun lichaam begaan, bon vrouw met bancen, d:e op haar heupen hangen, met een japon, die precies om 1 et middel sluit an er;r nauw is in den hals, met oen vi acht rokken, die den rug neertrekken, on overmatig verwarmen, met voeten in enge schoen sn gekneld zoo'n vrouw moest eigenlijk schrikkelijk lijden. Zij zou zich moeten gevoelen als een forsche korel in le gevangenis. Doch het feit, dat zo kalmpjes kan bevveron, dat hare kleeren , f.r. v°lstrekt niet hinderen, integendeel zoo gemakkelijk mogelijk zitten, is het meest overtuigende bewijs dat ze lichamelijk heelemaal abnormaal is geworden of dat ze niet veel idee iieeft van hetgeon een vrij lichaam kan verrichten.

Het groeiende meisje behoort niot alleen zulke gemakkelijke kleeren te dragon, dj.t er hoegenaamd geen belemmering m haar groei kan plaats hebben, maar elke moeder, elke huishoudster, onderwijzeres, naaister, elko vrouw op wie verantwoordelijkheid rust, ieder vrouw die naar macht verlangt, anderen te helpen, moet lichamelijk zoo vrij zijn, dat bij elko beweging!

iJ t bukken, oplichten, springen, gaan liggen of wat ook, geen enkele spier in haai natuurlijke werking; gestoord worden. Het is niet voldoende dat een kleedingstuk zoo om het lichaam sluit, dat er een halve duim ot duim speelruimte overblijft. Minstens moet ' ie l uirrite van 4 tot (i duim bedragen on dit geldt voor elk stuk kleeren dat gedragen wordt.

Indien alle vrouwen in het land dit wilden doen, de helft van hun kwalen zoiulon binnen 't jaar verdwijnen on zo zouden ervaren, dat ze een beter leven waren begonnen. Is het dan te veel gezogd, als we beweren, dat het een onschatbare zegen is, dat sommige vrouwen reeds hot voorbeeld beginnen te geven

Sluiten