Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deel volgt. Do geslachtsorganen zijn «Ie teerste en heiligste van al onze lichaamsdeelen. Ken verkeerd gebruik dier organen heeft zeer ernstige ziekte ten gevolge, niot slechts bij het meisje, dat er zich aan schuldig maakt, maar ook bij kinderen van zulke individuen. Hot is een groote ramp een zwak, ziekelijk kind ter wereld te brengen, een kind, dat niet in staat is partij te trokken van de gelegenheden, die de wereld biedt voor een veelzijdige ontwikkeling en een lang en gelukkig loven. Zij echter die op de een of andore wijs hun goslachtsstelsel misbruiken, verminderen daardoor niet alleen ernstig hun eigen kansen op geluk, maar evenzeer hun vermogen om gezonde, gelukkige kinderen voort te brengen. Het voortbrengen en opvoeden van kinderen is het werk der vrouw, en hij de meeste meisjes concentreert zieh vroeg of laat de levendigste belangstelling en de grootste vreugde om deze verrichtingen.

In de vorige bladzijden heb ik u attent gemaakt op verschillende indirecte invloeden, die de natuurlijke en gezonde ontwikkeling en een normale werking der geslachtsorganen in den weg kunnen staan. In het vorige hoofdstuk wees ik er op. hoe groot liet nadeel is, aan de geslachtsorganen en het geheele lichaam toegebracht door onreine gedachten, fantasieën, begeerten en gesprekken. Ik wensch u thans de gevaarlijke gewoonte onder het oog te brengen, waaraan sommige meisjes verslaven, om de geslachtsorganen te prikkelen door ze aan te raken of te wrijven. Ik vertrouw, dat maar weinige van mijne lezeressen zich hieraan schuldig maken, doch ouders, onderwijzers en dokters, vooral de geneesheeren in inrichtingen voor zenuwlijders, hebben me gezegd, dat hun aantal zoo groot is en de gevolgen van dit kwaad zoo droevig zijn dat ik in dit boek wol over deze zaak moet spreken.

Ken eminente doktores, die veel ervaring heeft verkregen door het behandelen van vele jonge en oude vrouwen schreef niet lang geleden een brochure

Sluiten