Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een fraai torentje va:i licht, dat is toch het eigenlijk wezen der opvoeding, die inon op het oog heeft. Nu wordt te veel voorbijgezien, dat door al die invloeden, welke men stelselmatig op den geest, laat inwerken, een bepaald gedeelte der hersenen in werking wordt gezet en dus lichamelijke energie verbruikt. De kennis van het zenuwstelsel van den mensch is in de laatste 20 jaren ste k vooruitgegaan; voornamelijk doordat nieuwe hard ngs- en kleurmethoden den onderzoeker in staat hebben gesteld, do fijnste bouw van hersenen en zenuwen onder het mikroskoop waar te nemen. Ik moet mij hier slechts vot enkele bizonderheden beperken. ])e anatomen van het zenuwstelsel bobben aangetoond, dat onze hersenen meer dan .-5000 lichaampjes bevatten met daaruit voortkomen fijne draden, welke men gezamenlijk neuronen heeft genoemd, leder neuron bestaat uit een cellichaam, waaruit takken voortkomen, wel'te dienen om prikkels, ontladin¬

gen van energie, men weet haast niet hoe men net zal uitdrukken, te geleiden naar de organen van het lichaam of van die organen naar het cellichaam van den neuron De uitloopers van liet centrale cellichaam zijn nog weer verschillend en heeten daarom neurieten en dendrieten, lllke dendriet hoeft meer dan duizend knoppen of gemmules, zoodat een mensch in zijn hersenen een onbegrijpelijk aantal werkzame zenuwelomonten heeft liggtn opgesloten. Al deze neuronen zijn tot kleinere en groote groepen (zenuw-centra) gecombineerd; deze neuronencentra regelen elke verrichting van het lichaam, ieder vermogen der ziel is van don goeden toes;and en een gezonde werking van zekere neuronen afhankelijk. Elke zir.tuigelijk prikkel wordt naar de hoog jre „geestelijke neuronen opgevoerd. Al wat een mensch ziet, hoort, gevoelt, denkt en zich verheelt, al wat in zijn ziel omgaat wordt bepaald door eene gezonde werking der neuronen. De hersenen staan met elk orgaan van het lichaam in verbinding, ze regelen elke physiologische verrichting,

Sluiten