Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Met genoegen heb ik, daartoe aangezocht, mij gezet tot het samenstellen van den Catalogus der in het Stadhuis van Naarden te houden Tentoonstelling van Gooische Oudheden.

Toch was ik mij niet onbewust de eigenaardige moeilijkheid aan dusdanigen arbeid verbonden. Een Catalogus als deze moest meer zijn dan een opsomming der bijeengebrachte voorwerpen en mocht toch ook niet te veel omschrijven.

Waar 't mij gewenscht voorkwam heb ik korte aanteekeningen gemaakt, voor sommigen misschien overbodig, andren wellicht niet ongevallig.

Betreffende den aard der inzendingen dient er de aandacht op gevestigd, dat de woorden Gooische Oudheden in ruimen zin zijn genomen. Sommige zaken zijn in „Gooi en Ommelanden" vervaardigd — het porcelein komt hier allereerst in aanmerking — andere voorwerpen waren van ouder tot ouder het eigendom van Gooische familiën, weer andre zaken staan met de Geschiedenis van 't Gooi en die er woonden in nauw verband. Ook werd een en ander ter opluistering ingezonden. Te samen kon dat alles een goed geheel vormen.

Met dankbare ingenomenheid zij vermeld dat door den Commissaris der Koningin in Noord-Holland welwillend het Beschermheerschap over deze Tentoonstelling werd aanvaard.

Een woord van waardeering mag niet onthouden worden aan de Heeren C. A. J. van Dishoeck te Bussum en P. H. A. van Aken en F. L. A. Schubert te Naarden, die, waar hun de plaatsing en rangschikking der ingezonden voorwerpen was opgedragen, een niet gemakkelijke taak hadden te vervullen, van welke zij zich evenwel meesterlijk kweten.

Onvermeld mag hier niet blijven de naam van den bekenden Larenschen Kunstschilder Aug. le Gras, die, met den heer Van Aken, voor de inrichting der „Gooische Kamer" zorg droeg.

Ik meen voorts dit „Voorbericht" niet te mogen eindigen zonder dankbaar herinnerd te hebben aan de groote welwillendheid van Naarden's Gemeentebestuur, waar het vrije beschikking gaf over de zalen van het Stadhuis.

En wat de „Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer voor de gemeenten Naarden, Laren, Blaricum en Huizen" betreft, die het initiatief nam tot deze Tentoonstelling — moge zij met voldoening kunnen zien op dit haar werk!

Naarden, F- W. DRIJVER.

Juni 1907.

Sluiten