Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgave van JOH. YKEMA, 's-Gravenhage.

geïllustreerde

muziekgeschiedenis.

De ontwikkeling der Toonkunst van den vroegsten tijd tot op heden

VAN

emil naumann

DOOR

J. C. BOERS.

- Deelen. I'rys ingenaaid f 14.70; gebonden i' 15.90.

Een groot werk is, na zorgvollen arbeid, voltooid; de Geïllustreerde Muziekgeschiedenis uit liet Iloogduitsch van Emil Naumann rlnnr T rr Van t.jd tot tijd hadden wij gelegenheid op dH voortVjffeifk b okl' aandacht te vestigen van de lozers der Kerkelijke cl'raTfn 1,1 ° dient die aandacht ruim. Beslaat natuurlijk de ontwikkel! nu d,- ■ /„ ,1^^'t

-r ™ 0P V« mnS'»

et werk, het ie opmerkelijk hoe die ontwikkeling met de boechavhi,' met den godsdienst en de kerk in innig verband staat ou bot rWf ^ waar de schrijver, sprekende over mannen als Palf.stiïini.'bach liei thoven'

is het loX ^ ' f Verband met srooto ^leit ^ «oht"'te» Daarom JLl j Ule V°°r eU beoefenaar of vriend dor toonkunst van

veel waarde, maar vooral ook voor hem, die de kerkelijke Hïdenh

li jf ™'" 2U,1<:r Studie lnaakt- TelkeD« treft het. met hoo die! gevoel Haumas.v een kunstwerk weet te beschrijven, een korkeliik of

».ïa%tó5ïsi«tfi

i - "*cl" -mzssf

Eindelijk compleet! Dat zullen allen zeggen, die rechtstreek* „f

voor nTr® ° U,ter?C 1,etr°kkeU ware»- nudietwee ll ukoïeelen voor ons hggen, moeten we toch gelooven, dat allen rijk beloond worden

dnM Ï! "acht0"- 1)0 ^ventig platen en facsimiles aan het tweede

eol toegevoegd, vertegenwoordigen alleen reeds een klein museum

f,'oe,d 8 Geschichte is. hobben wij bij de uitgave van het

oorspronkelijke uitvoerig aangetoond, en er is maar een stem over de zon, eii de nauwkeurigheid, waarmede de heer Boers bet boek hoeft

bewerkt (en bij. en omgewerkt soms). 08 4

Dit boek is bestemd om een reeks van jaren de vraagbaak te ziin voor allen, die waarlijk belang stellen in muziek en bij wie wetenschap

VOrd?.',C11 blj bet "^dwerk" of den ..handel in , !;'! l»o pi-Ijs is matig. veer matig zelfs.

De Portefeuille.

Sluiten