Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met toenemende snelheid tegen de zon in, gaan daar met een scherpen boog omheen, vaak heel dicht er langs om daarna weder ver weg te trekken naar de onbekende verste verten van liet zonnestelsel. In dit eerste stadium van wereldvorming bestaat er nog geen zon. In haar plaats wordt de heele binnenste ruimte van den spiraalnevel gevuld door een conglomeraat van de meest verscheidene massa s, die zich wel om het algemeene centrum bewegen, doch in schier cirkelvormige banen, wijl zij anders niet in dit midden konden blijven. Daar doorheen vliegen de lichamen, die langgerekte banen beschrijven en die moeten hier onvermijdelijk vaak in botsing komen met massa's, die hun meer en meer van hun snelheid van beweging berooven, zoodat hun banen steeds minder excentrisch, d.w.z. meer gelijk aan cirkels worden en geringer van omvang. Wij nemen dit nog heden waar aan vele kometen. Zij worden door de groote planeten, met name Jupiter, dien zij te nabij komen, opgevangen," in enge banen gedwongen en daardoor worden zij periodiek terugkeerende kometen

Zulke bewegingsbelemmeringen rangschikken, te samen met de algemeene wetten der massa-aantrekking, de banen van alle lichamen of bijzondere materieverzamelingen van welken aard ook in den oerneve tot ringen rondom het centrum, tusschen welke i ingen de ruimte zich meer en meer bevrijdt van materie Uit deze ringen moeten zich nu planeten vormen. Sinds Laplace dacht men dat de zaak zich eenvoudig zóó toedroeg, dat de materie der ring zich langzamerhand 0111 haar dichtste plek tot een bol te samen trok en zich verdichtte tot een afzonderlijk lichaam. Laplace zelf heeft zijn scheppingsidee nooit aan een strenger wiskundig onderzoek onderworpen en naar ook nooit voor iets anders gegeven dan voor een wetenschappelijk hypothese, die voor verbetering vatbaar was. Dat is nu intusschen werkelijk steeds meer noodig gebleken. Eerst weder heel in den laat-

sten tijd heeft een onderzoeker gevonden, dat lichamen,

die in denzelfden kringloop om een massa-centrum

Sluiten