Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan 100 0 aannemen zonder te koken. Meer naar boven echter wordt door deafkoelinghetkookpuntnietbereikt. Door den bestendigen toevoer van oververhit water van beneden af begint derhalve het koken op een bepaalde diepte in de opening. Het boven de kookplaats liggende water wrordt daarbij weggeslingerd, waardoor het meer benedenwaarts liggende van den druk bevrijd wordt en nu eveneens koken kan. Het werken van den kokende springbron zet zich nu voort, tot al het water weggeslingerd is en houdt dan plotseling op, om even plotseling weer opnieuw te beginnen, zoodra op die bepaalde diepte detemperatuur weer voldoende gestegen is. Deze geiser-werkzaamheid heeft, gelijk wij reeds op bladz. 37 te kennen gaven, een bepaalde, op natuurkundige gronden berustende overeenkomst met het doorbreken der protuberanzen en vlekken uit het inwendige van de zon en eveneens met de eigenlijke vulkanische verschijnselen. Stellen we ons voor dat eenmaal alle zeeën overdekt zullen zijn met een kilometerdikke ijskorst, waarin evenals in onze huidige vaste aardkorst veel diepe breuken en kloven voorhanden zijn, dan zal op enkele plaatsen het water eruptief uit het inwendige der aarde te voorschijn komen, evenals nu het magma doet.

Wij hebben inmiddels steeds meer bijzonderheden zich zien ontwikkelen in ons beeld der aarde, maar toch is zij nog woest en ledig, vergeleken met de wondervolle, veelzijdige ontplooiing der natuur, welke ons heden omgeeft op onze schoone planeet. In het voorkomen van onze aarde spelen tegenwoordig de vulkanische verschijnselen nog slechts een ondergeschikte rol. Zooals bekend is, bezitten de meeste gebergten in 't geheel geen vulkanen, noch werkende, noch uitgebluschte.

Hoe deze bergruggen, althans hun kern, eenmaal ontstaan moeten zijn uit randen van schollen, die zich opeenstapelden, hebben wij reeds gezien. Doch ook alleen deze kern bestaat heden nog uit dat oergesteente, dat zich eenmaal op de gloeiend-vloeibare oppervlakte

Sluiten