Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zienhjker dan tegenwoordig en zij kunnen elkaar wel |£?n t'jd achtereen in zoodanigen zin opgevolgd hebben, dat zulk een voortgaande beweging der polen er het gevolg van was. Daardoor zouden alle deelen der aarde voor en na in alle luchtstreken verplaatst geworden zijn en geen enkel gebied ware in de eeuwige verstijving van den pool blijvend ervan uitgesloten geweest om het leven te dienen. Zulk een eeuwige kringloop van het gebeuren is immers ook het hoogste beginsel van aller werkingen der natuur. Zulk een verschuiving der polen over de heele oppervlakte der

ICHTYOSAURUS UIT HET ENGELSCHE LIAS.

aarde heen is de eenige natuurlijke oplossing van het groote probleem der temperatuurverhoudingen in den voortijd.

Aan zulke veranderingen is misschien ook het merkwaardige feit toe te schrijven dat op den zoo bijzonder weelderigen tijd der steenkoolvorming een algemeene verandering der geheele natuur volgde, die wij aanduiden als de perm-formatie.

Wel wies de boom van de ontwikkeling des levens ook in dezen tijd verder op; na de amphibieën der steenkool-periode treden nu de reptilieën op. Doch de boom zelf ontbladerde zich j het was als ging er een wintertijd aanbreken, als werd de natuur plotseling kaï iger met haar groen. Wij zullen zien hoe zulk een periode van vermindering nog eenmaal betrekkelijk kort voor de tegenwoordige tijden intrad, in den ijstijd n.1. In de perm-formatie kwam het weliswaar niet tot een algemeene verijzing, maar sporen daarvan zijn toch te merken. De toentertijd nog wel steeds aan de oppervlakte merkbare eigen warmte der aarde verhinderde een uitgebreide ijs-ontwikkeling,

Sluiten