Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en slimheid vereenigd, en dien nu reeds een romantisch waas van mysterieuse alomtegenwoordigheid en ongrijpbaarheid omgeeft, voor een deel te danken aan den herhaalden ophef door zijn vijanden zelf, ter vergoelijking van eigen tekortkomingen en fouten, over zijn talenten als krijgsoverste — vooral als guerilla-aanvoerder — gemaakt. „Chasing de Wet" is sedert twee jaren in de Engelsche conversatietaal een geliefkoosde uitdrukking voor het najagen van het onmogelijke.

Maar ook een bewijs van hun kloekheid hebben deze drie mannen gegeven door hun trouw aan hun volk, ieder voor zich; de waardigheid, met welke zij dat volk zijn voorgegaan in de bange, smartelijke uren van het neerleggen deimet glorie overdekte wapenen, waarmede zij zoolang gepoogd hebben aan hun overweldigers hun duurste goed, de onafhankelijkheid des lands, te ontwringen; een waardigheid, die geëvenaard is door de correctheid, als dit woord hier niet te banaal klinkt, waarmede zij, alle aantijgingen ten spijt, zich tot dusver tegenover hun nieuwe regeering hebben gedragen.

Schoon is ook hun kloeke trouw tegenover hen, die voor en met hen de leiders van het lot der republieken zijn geweest. Reeds tijdens den oorlog deed de Engelsche pers haar uiterste best, om ons te doen gelooven, dat de strijders te velde slechts met verachting spraken over den „met de Transvaalsche staatskas gevluchten" 'Kruger, over den in veilige onaantastbaarheid „kwaadstokenden" Transvaalschen gezant, en de in „onbezorgde wel behagelijkheid in Europa verwijlende" deputatie. Tijdens de vredesonderhandelingen en toen de generaals over Kaapstad op weg gingen naar Europa, en bij hun komst in Engeland niet het minst, poogden de jingobladen met een overigens al te doorzichtig doel nog meer de legende van tweespalt en scheiding tusschen de generaals en de „onverzoenlijke Krugerkliek" op het vasteland ingang te doen vinden. De afdoende verklaringen door de generaals te dezen opzichte afgelegd op talrijke bijeenkomsten hier te lande en buitenslands en hun met die verklaringen volkomen over-

Sluiten