Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„geschud. Want het geweten was slechts in slaap gevallen; „het gaat vaak slapen; het is de Satan, die het in slaap sust.

„Maar broeders, elke man, die nu weer tot ons komt, die „moet tot het einde bij ons blijven. Getrouw moet een man „zijn, getrouw om een goed geweten te bewaren. Als dit ech„ter nog geen voldoende aansporing mocht zijn, dan moet ik „zeggen, dat er een proclamatie is, dat ieder man, die weer wegloopt , met den dood wordt gestraft. Éénmaal zullen wij genade „voor recht laten gelden , maar niet ten tweeden male. Ik zal de „eerste zijn, die zulk een man in koelen bloede neerschiet. Wie nu niet „meer getrouw wil zijn, die moet ter dood gebracht worden.

„Want, broeders, wij moeten volhouden. De tijd zal komen, „al weet ik niet wanneer. Maar wij moeten strijden, tot onze „kinderen groot geworden zijn, als God het wil. Ik ben de „laatste, die wenscht of gelooft, dat het zoo lang duren zal. „Maar als God het wil, dan moeten wij zoolang strijden. Dat „is onze heilige plicht; want wij strijden voor een heilige en „rechtvaardige zaak. Zooals Roux' heeft gezegd: In den tijd „ligt de hoop — en die tijd zal komen."

In zulk een rede heeft de Wet als 't ware zijn gansche karakter blootgelegd. Maar één kenmerkende eigenschap treedt er niet in aan 'tlicht: zijn zin voor echten, gezonden humor, die hem als 't ware uit de oogen u tegemoet straalt, en van welke vaak geen mindere bekoring uitgaat dan van zijn krijgsroem, die zelfs Engelsche bewonderaars tot het dichten van balladen en andere liederen heeft geïnspireerd.

Het bestek van deze levensschets laat niet toe, meer dan een enkel voorbeeld van de Wet's humor aan te halen, maar men zou — ook met weglating van datgene, welks authenticiteit niet boven verdenking verheven is — alleen reeds een boekdeel kunnen vullen met staaltjes van deze eigenschap, welke ook wel duidelijk de mémoires zal kenmerken, die de generaal thans bezig is in 't licht te geven. Zijn humor is niet

' De bekende veldheer-predikant.

Sluiten