Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor dezen eene woning gebouwd in het midden der kolonie. Voorts werden verschillende hoeven door anderen vervangen.

Het belangrijkste op dit gebied was echter het bouwen van nieuwe gestichten en ambtenaarswoningen, waarmede in 1886 werd begonnen. De oude gestichten begonnen, het eene in meerdere, het andere in mindere mate, bouwvallig te worden en voldeden ook niet aan de eischen, die men aan deze inrichtingen ging stellen, inzonderheid nadat de opvatting omtrent hunne bestemming zich had gewijzigd.

Zoo verrees dan het nieuwe Veenhuizen I.

Aanvankelijk was de bedoeling de vrouwen, die sedert 1870 in het oude Veenhuizen I waren gehuisvest, daarheen over te brengen, en dan liet oude gebouw te doen vervallen. Later kwam het plan op om de vrouwen naar de vroegere militaire strafgevangenis bij Leiden te brengen, en ook het nieuwe Veenhuizen I te gebruiken voor de mannelijke bevolking, welke door de opheffing van Ommerschans zou vermeerderen. De bouw van het nieuwe gesticht werd toen nog een tijdlang gestaakt, omdat het bouwplan met het oog op de veranderde bestemming wat gewijzigd moest worden. Het geheele nieuwe plan kwam tot uitvoering in 1890, alleen het oude gebouw bleef naast liet nieuwe in gebruik, daar de mannelijke verpleegden anders niet konden worden geborgen.

Ook naast Veenhuizen II verrees 1895-1900 een nieuw gebouw. I)e verblijf- en slaapzalen der verpleegden werden daar vrij wel gelijk gemaakt aan die van liet nieuwe l8tP gesticht, maar de algeheele inrichting werd anders.

Daarna, in 1902, werd weer begonnen met een nieuw

Sluiten