Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPKOMST.

Als Schaepman iemands leven en karakter moest beschrijven, dan zocht hij vóór alles opheldering omtrent familie, jeugd en naaste omgeving. „In de jeugd — zoo meende hij — ligt het woord, dat geheel het volgend leven verklaart." 1

Zijn methode diene ons ten voorbeeld en wordt door hemzelf op treffende wijze als deugdelijk gestaafd. Ook indien ze in haar algemeenheid tegenspraak verdient, dan is toch op Schaepman de opmerking van Jan Holland zeer toepasselijk, dat de kinderen doorgaans van hun vader het karakter en van hun moeder den verstandelijken aanleg erven.

Herman Johan Aloysius Maria Schaepman werd 2 Maart 1844 geboren te Tubbergen, op het voormalige riddergoed de Eeschhof, waarvan de naam reeds in het begin der 15e eeuw voorkomt. Vóór liet eenvoudige gebouw , met zijn uitspringenden gevel, ligt naar den straatweg een ruim plein, met schuren en stallingen van weerszijden. Het geheel is omringd door een gracht, waarop de Tubbergsche jeugd des winters gaarne scliaatsen rijdt, en dient tegenwoordig, sinds 1898, als zomer verblijf van den marine-officier Paehlig.2

De vader, Theodorus Everardus Joannes Schaepman, werd geboren te Zwolle 26 Januari 1810 en overleed te Arnhem 5 Juni 1874.

Ten einde toe een warm patriot, trouw aan de vaderlandsche geestdrift, waarmede hij in 1830 als luitenant der schutterij naar de wapenen greep, om den Tiendaagschen veldtocht meê te maken, en waarvoor hij tot Metalenkruisridder werd geslagen. Een forsche en stoere gestalte — wie denkt hier niet aan Groethe's:

Vom Vater hab' ich die Statur —

een echte grenadiersgestalte, die hoog boven de boeren zal

1 MenscUen en Boeken II. 63.

2 Centrum Zondagsblad, 2 Dec. 11XX): Weekbl. v. Oldenzaal, 23 Febr. 1903.

Sluiten