Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proviand te verzorgen, flink naaien, stoppen. Geen jong paartje trouwt hier zonder een klein spaarduitje. Jonge mannen en jonge vrouwen zijn vlijtig van vroeg tot laat; vinden overal gelegenheid in volksrestaurants voor 20 of 30 ets. stevig en smakelijk tc eten. Voor getrouwde menschen is de goedkoope winkel van de coöperatieve vereenigingen met haar jaarlijksche uitkeering van 6 tot 8 pet. een steun in de huishouding.

Zulke menschen zenden geen vieze, ondeugende kinderen naar de school. De opvoeding begint al met de geboorte. Ieder jonge moeder weet haar plichten; zij kreeg op het stadhuis een handleiding voor de verzorging van zichzelf en haar jonge kindje. De petevaars en petemoe's brengen den jonggeborene een kleurigen gelukwensch, een plaatje dat een klein doosje verbergt, waarin de eerste inbreng op het spaarbankboekje wordt gelegd De kleine wordt groot gebracht met alle zorgen, die natuurlievende en veellezende ouders hun kind wijden kunnen. Wordt der arbeidersvrouw de zorg te groot, dan neemt gedurende een groot deel van den dag de zoogenaamde Kindertuin haar taak over. Verwaarloosde kinderen kent men hier niet; zorgen omringen de jeugd hier overal. En wie in dit opzicht zijn plicht zou verzuimen, die wordt onmiddellijk door de strafwet tot een ander inzicht gebracht.

Zoo komen de jonge Zwitsers wel opgevoed naar de volksschool, waar zij onmiddellijk in de zorgen van het groote gemeenebest worden opgenomen. Van die zorgen heeft een buitenstaander geen denkbeeld. Er zal straks gelegenheid zijn daarop in bijzonderheden terug tc komen. Voorloopig zij alleen opgemerkt, dat juist deze zeer bijzondere zorg zoo bevorderlijk is aan de vermenging der kinderen uit verschillende standen.

Onreinheid is uitgesloten.

Baden en zwemmen en turnen zijn hier machtige factoren. Zijn de bovenkleertjes afgelegd, dan is er tusschen riike en arme kinderen geen onderscheid meer. Niets wordt door de Zwitsersche vrouwen zoozéér verzorgd als de onderkleeding, als haar slaapkamer en de bedden der kleintjes. 1 loc zou zij zich schamen, als meester daarop een aanmerking moest maken. Zonder naar rang of stand te zien gaan de kinderen in groepjes van twaalf naar de badkamers, waar voor ieder het schoonc badlinncn gereed ligt. Of de kinderen

Sluiten