Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor vele honderden personen. Beeldhouwwerken en wandschilderingen, personen en tafereelen uit Fontaine's fabelen, prijken rondom en in de zolderbetimmering.

Overal in hooge, luchtige zijgangen hangen de kleertjes en hoeden der kinderen. De sanitaire inrichtingen voldoen aan de hoogste eischen. De vak-technische inrichting der schoollokalen, de banken naar de verschillende leeftijden, geconstrueerd als naaitafels tevens, matte zwarte borden, licht van links, gesloten inktkokers, waterbekken en handdoek — 't alles voldoende en goed verzorgd.

De school niet alleen voor de kinderen!

Laat mij nu nog zeggen, waarom ik dit gebouw een ideaal-inrichting genoemd heb. Niet om het beeldhouwwerk in marmer of in koper; niet om de gebrande vensterglazen of de wandschilderingen in de aula. Maar om de gedachte, die er aan ten grondslag ligt.

Naar onze Hollandsche opvatting zijn scholen leerinrichtingen voor kleine kinderen en daarmee uit. In Zürich en vrijwel algemeen in Zwitserland is de school en blijft zij heel het leven door het middel- en middenpunt der volks-ontwikkeling. In de turnhallen keert de Zwitsersche knaap nog als man regelmatig terug. Vereenigingen, die indirect of direct naar volks-ontwikkeling streven kunnen voor haar vergaderingen kosteloos over de schoolgebouwen beschikken. Oudere meisjes, vrouwen die al moeder zijn, halen haar lectuur uit de openbare bibliotheken, die deels in de schoolgebouwen gevestigd zijn. Gedurende den winter worden elke week lezingen gehouden nu eens in dit, dan in een ander schoolgebouw. Het eenige, wat betaald moet worden, is licht en verwarming. Maar van dure zaalhuur met of zonder drinkdwang is hier geen sprake. Bij deze opvatting van wat een schoolgebouw zijn kan, past de trotsche vestibule op Hirschengrabcn zeer goed voor feestelijke ontvangsten van congressisten of prijswinners in wedstrijden. En de ruime aula is allen Zürichers zoo lief, als hun mooiste kamer in eigen huis.

De regeering heeft met dit heerlijke gebouw een modelschool willen inrichten, niet ter navolging, maar als proetsteen en aansporing tevens om zooveel mogelijk te doen voor het onderwijs des volks. Xu bouwt men ook niet meer zoo weelderig: maar dank zij de aansporing van Hirsclungrabcnschool is het peil hoog gebleven, hooger dan ergens elders.

Het nieuwste schoolgebouw in de afgeloopen winter-

Sluiten